จารึกสมิงสิริมะโนราชา

จารึก

จารึกสมิงสิริมะโนราชา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสมิงสิริมะโนราชา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกลานทองแดง อักษรและภาษารามัญ, หลักที่ ๕๓ จารึกลานทองแดง อักษรและภาษามอญ

อักษรที่มีในจารึก

มอญโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๘

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด ด้านละ ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

ทองแดง

ลักษณะวัตถุ

แผ่นทองแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะเดียวกับใบลาน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๙.๐๕ ซม. ยาว ๕๓ ซม. หนา ๐.๐๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กท. ๒๗”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๐๔) กำหนดเป็น “จารึกลานทองแดง อักษรและภาษารามัญ”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๕๓ จารึกลานทองแดง อักษรและภาษามอญ”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ กำหนดเป็น “จารึกสมิงสิริมะโนราชา”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๐๔) : ๑๑๙-๑๒๒.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๙๕-๙๘.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๔๐-๑๕๗.

ประวัติ

จารึกนี้ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งแรกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมา สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยให้ชื่อว่า “หลักที่ ๕๓ จารึกแผ่นทองแดง อักษรและภาษามอญ” ผู้อ่าน-แปล คือ นายฉ่ำ ทองคำวรรณ ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับการตีพิมพ์อีกครั้งในหนังสือ จารึกในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า “จารึกสมิงสิริมะโนราชา” ซึ่งนายเทิม มีเต็ม และ นายจำปา เยื้องเจริญ เป็นผู้อ่าน-แปล

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๔๘ สมิงสิริมโนราชาและตะละสุวรรณวดีผู้เป็นภรรยา ได้สถาปนาพระฆรเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏบนจารึกด้านที่ ๑ ซึ่งระบุ พ.ศ. ๒๐๔๘

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านจารึกลานทองแดง อักษรและภาษารามัญ,” ศิลปากร ๕, ๓ (กันยายน ๒๕๐๔) : ๕๗-๕๘.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๕๓ จารึกลานทองแดง อักษรและภาษามอญ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๙๕-๙๘.
๓) เทิม มีเต็ม และจำปา เยื้องเจริญ, “จารึกสมิงสิริมะโนราชา,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๑๙-๑๒๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170