จารึกวัดมหาวัน (พะเยา)

จารึก

จารึกวัดมหาวัน (พะเยา)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 13:03:29 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดมหาวัน (พะเยา)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๖๗ วัดมหาวัน, ๑.๔.๑.๑ วัดมหาวัน พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๙, ชม. ๖๗ วัดมหาวัน (พะเยา) พ.ศ. ๒๐๓๑

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหิน สีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๘ ซม. สูง ๘๐ ซม. หนา ๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๖๗ วัดมหาวัน”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๖) กำหนดเป็น “๑.๔.๑.๑ วัดมหาวัน พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๙”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๖๗ วัดมหาวัน (พะเยา) พ.ศ. ๒๐๓๑”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๗๔

สถานที่พบ

วัดสันโป่ง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่พบที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๖) : ๗๓-๘๑.

ประวัติ

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓/ค.ศ. ๑๙๗๐ เจ้าอาวาสวัดสันโป่ง ได้มอบจารึกหลักนี้ให้ ดร. ฮันส์ เพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใน พ.ศ. ๒๕๑๗/ค.ศ. ๑๙๗๔ ดร. ฮันส์ เพนธ์ ได้มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๙ นายแกเด็กญอยได้กราบทูลถวายวัดมหาวัน ณ เมืองอ้อยแด่มหาเทวี มหาเทวีรับสั่งให้ถวายนาและคนแด่วัดมหาวัน นอกจากนั้น เจ้าหมื่นทอง ณ เมืองอ้อย ยังได้ถวายบ้านและป่าแด่วัดมหาวันด้วย

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๑ อันเป็นสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๖๗ จารึกวัดมหาวัน (พะเยา) พ.ศ. ๒๐๓๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๔๔-๑๔๖.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) ฮันส์ เพนธ์, “การสำรวจและวิจัยจารึก ๑.๔.๑.๑ วัดมหาวัน พ.ศ. ๒๐๓๑/ค.ศ. ๑๔๘๙,” ศิลปากร ๒๗, ๔ (กันยายน ๒๕๒๖) : ๗๓-๘๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๖)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170