จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย

จารึก

จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๐๒

ภาษา

ไทย, บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้

ลักษณะวัตถุ

ฝาหีบพระธรรมลายรดน้ำ

ขนาดวัตถุ

ขอบฝากว้าง ๘๗ ซม. สูง ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นน. ๕๖”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน กำหนดเป็น “ย. ๑๐”
๓) ในหนังสือ เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ กำหนดเป็น “จารึกฝาหีบพระธรรมวัดดอนไชย”

ปีที่พบจารึก

๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

สถานที่พบ

วัดดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ผู้พบ

กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จังหวัดน่าน

พิมพ์เผยแพร่

เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๓๐๐-๓๐๓.

ประวัติ

นายสุรศักดิ์ ศรีสำอาง ภัณฑารักษ์งานวิชาการ กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และนายเทิม มีเต็ม นักภาษาโบราณ งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกันสำรวจโบราณวัตถุในจังหวัดน่าน ๒ ครั้ง ครั้งแรกระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้พบจารึกฐานพระพุทธรูปจำนวน ๔๓ องค์ จารึกบนหีบพระธรรม ๓ ใบ และจารึกบนบานประตูวิหาร ๒ บาน จารึกดังกล่าวมีทั้งที่จารด้วยอักษรไทย สมัยสุโขทัย อักษรฝักขาม และอักษรธรรมล้านนา สำหรับจารึกหีบพระธรรม วัดดอนไชยนี้ ถูกพบในการสำรวจครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีการตีพิมพ์คำอ่านในหนังสือ “เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ” ซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และพิมพ์ซ้ำใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้ง ๒ ครั้ง อ่านโดย เทิม มีเต็ม

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการสร้างหีบพระธรรมเมื่อจุลศักราช ๑๒๑๑ (พ.ศ. ๒๔๐๓)

ผู้สร้าง

นางบัวทิพย์และผู้มีศรัทธาคนอื่นๆ (ไม่ทราบชื่อเนื่องจากอักษรลบเลือน)

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุปี จ.ศ. ๑๒๒๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๒ อันเป็นช่วงเวลาที่เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ครองเมืองน่าน ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
เทิม มีเต็ม, “ฐานพระพุทธรูป ฝาหีบพระธรรมและบานประตูที่พบในเมืองน่าน,” ใน เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๒๔๕-๓๓๓.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170