จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images
  • images

จารึกวัดบ้านยาง

จารึก

จารึกวัดบ้านยาง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านยาง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๓ จารึกวัดบ้านยาง พ.ศ. ๒๑๓๘, พย. ๕๓ จารึกวัดบ้านยาง

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๔ ด้าน มี ๔๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๑๙ ด้านที่ ๔ มี ๒๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๐ ซม. สูง ๕๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๓”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๓ จารึกวัดบ้านยาง พ.ศ. ๒๑๓๘”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๓ จารึกวัดบ้านยาง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

หมู่บ้านเหมืองแดง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๙๘-๒๐๑.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๖๙-๓๗๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ นางแก้วและญาติพี่น้องได้ร่วมกันสร้างวัดบ้านยาง โดยมีพระสงฆ์จากวัดดอยหลวง, มหาสังฆราช และสามีเจ้าวรปัญญาแห่งวัดหัวกาดหลวงเป็นประธานในพิธี ข้อความต่อจากนี้กล่าวถึงการทำบุญด้วยการอุทิศข้าพระและสิ่งของแก่วัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๔ บรรทัดที่ ๓-๔ ระบุ จ.ศ. ๙๕๗ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๓๘ อันเป็นรัชสมัยของสาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อ (พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๕๐) ครองเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๓ จารึกวัดบ้านยาง พ.ศ. ๒๑๓๘,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๙๘-๒๐๑.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๕๓ จารึกวัดบ้านยาง,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๖๙-๓๗๗.
๓) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๕๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-23, ไฟล์; PY 53 side 1+.copy 1 และ PY 53 side 2,3,4 +.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170