จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 20 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2052, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์, การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ, เรื่อง-กษัตริย์และผู้ครองนคร-เมืองพิงเชียงใหม่, บุคคล-สมเด็จมหาสามีศรีสัทธรรมโพธิเจ้า, บุคคล-เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ, บุคคล-เจ้าจันทรภัทรา,

จารึกวัดศรีสุพรรณ

จารึก

จารึกวัดศรีสุพรรณ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2559 09:36:54 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีสุพรรณ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ, ๑.๒.๑.๑ วัดศรีสุพรรณอาราม พ.ศ. ๒๐๕๒, ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. ๒๐๕๒)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๒๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๒๒ บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ”
๒) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๒.๑.๑ วัดศรีสุพรรณอาราม พ.ศ. ๒๐๕๒”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. ๒๐๕๒)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๕๗-๗๕.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๙๕-๙๙.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ กล่าวถึงเจ้าเมืองพิงเชียงใหม่และพระราชมาดามหาเทวีเจ้าได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ มหาวิหารให้ชื่อว่า ศรีสุพรรณอาราม เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าแผ่นดินสองพระองค์ จากนั้นได้นิมนต์มหาเถรญาณรัตนจากวัดหมื่นล้านให้มาอยู่เป็นอาทิสังฆนายกในอารามแห่งนี้  ด้านที่ ๒ กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถและประดิษฐานพระธาตุในมหาเจดีย์

ผู้สร้าง

เจ้าเมืองพิงเชียงใหม่และพระราชมาดามหาเทวีเจ้า

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๕-๖ ระบุข้อความว่า “ในปีกัดไส้เดือนอาษาฒ ไทยว่าเดือน ๘ โหราออก ๑๑ ค่ำ วันพุธ ไทยเต่าสัน” ซึ่งตรงกับ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๐๕๒ อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘,จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๒๕ จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. ๒๐๕๒),” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๙๕-๙๙.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170