จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

ชุดคำค้น 20 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2052, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พระเมืองแก้ว, ลักษณะ-จารึกบนใบเสมา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างวัดหรือศาสนสถาน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์, การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายเงิน, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระพุทธรูป, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ประดิษฐานพระธาตุ, เรื่อง-กษัตริย์และผู้ครองนคร-เมืองพิงเชียงใหม่, บุคคล-สมเด็จมหาสามีศรีสัทธรรมโพธิเจ้า, บุคคล-เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ, บุคคล-เจ้าจันทรภัทรา,

จารึกวัดศรีสุพรรณ

จารึก

จารึกวัดศรีสุพรรณ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2559 09:36:54 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีสุพรรณ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 25 จารึกวัดศรีสุพรรณ, 1.2.1.1 วัดศรีสุพรรณอาราม พ.ศ. 2052, ชม. 25 จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. 2052)

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2052

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 29 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 22 บรรทัด

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 25 จารึกวัดศรีสุพรรณ”
2) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 กำหนดเป็น “1.2.1.1 วัดศรีสุพรรณอาราม พ.ศ. 2052”
3) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 25 จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. 2052)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

1) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 57-75.
2) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 95-99.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกด้านที่ 1 กล่าวถึงเจ้าเมืองพิงเชียงใหม่และพระราชมาดามหาเทวีเจ้าได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ มหาวิหารให้ชื่อว่า ศรีสุพรรณอาราม เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าแผ่นดินสองพระองค์ จากนั้นได้นิมนต์มหาเถรญาณรัตนจากวัดหมื่นล้านให้มาอยู่เป็นอาทิสังฆนายกในอารามแห่งนี้  ด้านที่ 2 กล่าวถึงการสร้างพระอุโบสถและประดิษฐานพระธาตุในมหาเจดีย์

ผู้สร้าง

เจ้าเมืองพิงเชียงใหม่และพระราชมาดามหาเทวีเจ้า

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 2 บรรทัดที่ 5-6 ระบุข้อความว่า “ในปีกัดไส้เดือนอาษาฒ ไทยว่าเดือน 8 โหราออก 11 ค่ำ วันพุธ ไทยเต่าสัน” ซึ่งตรงกับ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2052 อันเป็นสมัยที่พญาแก้วปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2558,จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 25 จารึกวัดศรีสุพรรณ (พ.ศ. 2052),” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 95-99.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170