จารึกวัดพูปอ

จารึก

จารึกวัดพูปอ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดพูปอ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก วัดปูปอ, พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ พ.ศ. ๒๐๕๑, พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๕๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๒ ซม. สูง ๕๘.๕ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๑๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๒๐) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก วัดปูปอ”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ พ.ศ. ๒๐๕๑”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๓

สถานที่พบ

วัดพูปอ หรือวัดปูปอ ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว (ข้อมูลเดิมเป็น อำเภอเมือง) จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๒๐) : ๑๔-๑๖.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๒๗-๑๒๘.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๗๓-๒๗๘.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ จากบันทึกของพระโสภณธรรมมุนี (ปัจจุบัน พระธรรมวิมลโมลีรองเจ้าคณะ ภาค ๖) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ กล่าวไว้ว่า “วัดปูปอ” ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ตำบลดงเจน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองพะเยา ไปทางถนนสายประตูไชย อยู่ใกล้กับเชิงเขา ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖ กิโลเมตร เรื่อง “วัดปูปอ” มีหนังสือตำนานกล่าวไว้ฯ เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร สำรวจเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๕๑ นายพรานสินศรัทธาในพุทธศาสนา ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดพูปอ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ ระบุ จ.ศ. ๘๗๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๑ (ประสาร บุญประคอง อ่านเป็น จ.ศ. ๘๗๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๕๒) อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ พ.ศ. ๒๐๕๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๒๗-๑๒๘.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๑๑ จารึกวัดพูปอ,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๒๗๓-๒๗๘.
๓) เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก วัดปูปอ พ.ย. ๑๑ อักษรไทย (ฝักขาม) ภาษาไทย จ.ศ. ๘๗๐,” ศิลปากร ๒๑, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๒๐) : ๑๔-๑๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_1101_c และ PY_1102_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170