จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย พ.ย./๓, พย. ๓ จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ พ.ศ. ๒๐๓๓

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย สีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๗ ซม. สูง ๑๑๗ ซม. หนา ๒๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๓”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๒๐) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย พ.ย./๓”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๓ จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ พ.ศ. ๒๐๓๓”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๓ จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดดงแล (วัดร้าง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๒๐) : ๒๖-๒๘.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๔-๑๐๕.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๑๐-๑๑๕.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๓ เจ้าสี่หมื่นผู้เป็นปู่เลี้ยงของกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ได้ขึ้นครองเมืองพะเยาสืบต่อจากพระเจ้าสามฝั่งแกน เห็นสีมาเก่าหักแล้วก็ให้ฟันออก แล้วทำสีมาใหม่มาใส่

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๓ อันเป็นสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๓ จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่ พ.ศ. ๒๐๓๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๔-๑๐๕.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย พ.ย. ๑๓ จ.ศ. ๘๕๒ ได้มาจากวัดดงแล ต. ใหม่ อ. เมือง จ. พะเยา,” ศิลปากร ๒๑, ๓ (กันยายน ๒๕๒๐) : ๒๖-๒๘.
๓) ประสาร บุญประคอง, “พย. ๓ จารึกเจ้าสี่หมื่นทำสีมาใหม่,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๑๐-๑๑๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-2-22, ไฟล์; PY 3 side 1.photo 1 และ PY 3 side 2.photo 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170