จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

จารึก

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2558 13:44:19 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓๖ จารึกดวงเลข ประตูท่าแพ, ชม. ๓๖/๒ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มีตาราง ๓ ตาราง และข้อความจารึก ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑ เรือนยันต์ และ ๑ วงดวงชาตา

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๓๖ จารึกดวงเลข ประตูท่าแพ”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๓๖/๒ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันอยู่ที่

ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ล้านนาไทย (เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, ๒๕๒๖-๒๕๒๗), ๑๑๑-๑๒๑.
๒) Some Topics on Old Siam (Bangkok : Amarin Printing and Pub., 1993), 59-70.
๓) Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895. Études diverses II. Recherches sur l'Historie du Cambodge, du Laos et du Siam (Paris : Ernest Leroux, 1898), 431-432 pl. 57, 60.
๔) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๗-๑๑๘, ๑๒๒-๑๒๗.

ประวัติ

จารึกประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ ๒ นี้ ด้านที่ ๑ บรรจุคาถาชินบัญชร บทที่ ๑ (จารึกลำดับที่ ๑) ซึ่งแต่งโดยพระภิกษุเชียงใหม่ ประมาณ พ.ศ. ๒๐๖๐ การอ่านต้องกระโดดข้ามแบบม้าหมากรุก ตาราง ๔ x๔ ถัดลงไป บรรจุคาถาหัวใจเถื่อน (จารึกลำดับที่ ๒) แต่ละบรรทัดจะต้องอ่านไปข้างหน้าและถอบหลังกลับ และถัดลงไปบรรจุคาถาหัวใจอริยสัจ ๔ (จารึกลำดับที่ ๓) ข้างล่างเป็นจารึกห้ามธนู (จารึกลำดับที่ ๔)

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความรอบด้านประกอบด้วยตารางคาถา วงดวงชาตา และตัวเลขในเรือนยันต์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๓๖/๒ จารึกประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๑๗-๑๑๘, ๑๒๒-๑๒๗.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170