จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่)

จารึก

จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีเกิด (เชียงใหม่)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๑๔ จารึกพระพุทธรูปแข้งคม, ชม. ๑๔ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๓๕๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๕๒

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๗ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๙ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๗ ซม. สูง ๖๙ ซม. หนา ๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๔ จารึกพระพุทธรูปแข้งคม”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๓) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๔ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๓๕๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีเกิด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๓) : ๙๙-๑๐๖.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๔๕-๔๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปแข้งคม วัดป่าตาล โดยมีพระมหาสมเด็จปวัตตหลวงโพธิรุกขาพิชาราม หรือ นนทาวิริยวังโส เป็นประธานในพิธี และสาธุเจ้ากาวีรปัญโญชติลวังโสเป็นศาสนูปถัมภก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ ระบุ จ.ศ. ๑๑๗๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๕๒ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าบรมราชาธิบดี (กาวิละ) ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๒๔-๒๓๕๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๔ จารึกวัดศรีเกิด พ.ศ. ๒๓๕๒,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๔๕-๔๙.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย,” ศิลปากร ๑๔, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๑๓) : ๙๙-๑๐๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-33, ไฟล์; ChM_1401_c และ ChM_1402_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170