จารึกวัดแก้วหลาด

จารึก

จารึกวัดแก้วหลาด

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 11:56:02 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดแก้วหลาด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 4 จารึกวัดแก้วหลาด, ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามภาษาไทย จ.ศ. 859, 1.2.1.1 วัดแก้วหลาด พ.ศ. 2040, ชม. 4 จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. 2040

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช 2040

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน 2 ด้าน มี 26 บรรทัด ด้านที่ 1 มี 16 บรรทัด, ด้านที่ 2 มี 10 บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย สีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง 44 ซม. สูง 67 ซม. หนา 9 ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 4 จารึกวัดแก้วหลาด”
2) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2514) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามภาษาไทย จ.ศ. 859”
3) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 กำหนดเป็น “1.2.1.1 วัดแก้วหลาด พ.ศ. 2040”
4) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “ชม. 4 จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. 2040”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจเมื่อ 29 สิงหาคม 2561)

พิมพ์เผยแพร่

1) วารสารศิลปากร ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 (มกราคม 2481) : 115-119.
2) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 77-93.
3) จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 16-17.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. 2040 พระมหาราชเทวีเป็นเจ้า ได้แต่งตั้งข้าพระไว้เพื่อปฏิบัติดูแลพระพุทธรูป ณ วัดแก้วหลาด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ. 859 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2040 อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2038-2068)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548,  จาก :
1) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. 4 จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. 2040,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 16-17.
2) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), (29)-(59).
3) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรไทยฝักขามไทย จ.ศ. 859,” ศิลปากร 14, 5 (มกราคม 2514) : 115-119.
4) ฮันส์ เพนธ์, “1.2.1.1 วัดแก้วหลาด พ.ศ. 2040,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 4 : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543), 77-93.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545 (เลขทะเบียน CD; INS-TH-32, ไฟล์; ChM_0401_p และ ChM_0402_p)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170