จารึกวัดแก้วหลาด

จารึก

จารึกวัดแก้วหลาด

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดแก้วหลาด

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด, ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๙, ๑.๒.๑.๑ วัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐, ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๒๖ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๖ บรรทัด, ด้านที่ ๒ มี ๑๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย สีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๔ ซม. สูง ๖๗ ซม. หนา ๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๔) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทยฝักขามภาษาไทย จ.ศ. ๘๕๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ กำหนดเป็น “๑.๒.๑.๑ วัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๔๘๑) : ๑๑๕-๑๑๙.
๒) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๗๗-๙๓.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖-๑๗.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๒๐๔๐ พระมหาราชเทวีเป็นเจ้า ได้แต่งตั้งข้าพระไว้เพื่อปฏิบัติดูแลพระพุทธรูป ณ วัดแก้วหลาด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๐ อันเป็นสมัยที่พระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘,  จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๔ จารึกวัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๖-๑๗.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๓) เทิม มีเต็ม, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรไทยฝักขามไทย จ.ศ. ๘๕๙,” ศิลปากร ๑๔, ๕ (มกราคม ๒๕๑๔) : ๑๑๕-๑๑๙.
๔) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๒.๑.๑ วัดแก้วหลาด พ.ศ. ๒๐๔๐,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๔ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓), ๗๗-๙๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-32, ไฟล์; ChM_0401_p และ ChM_0402_p)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170