จารึกบ้านซับบาก

จารึก

จารึกบ้านซับบาก

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกบ้านซับบาก

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบ้านโคกสะแกราช

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๖๐๙

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๔๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๓๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีเขียว

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๖.๕ ซม. หนา ๘ ซม. สูง ๕๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๓๙”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๘) กำหนดเป็น “จารึกบ้านโคกสะแกราช”

ปีที่พบจารึก

เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑

สถานที่พบ

หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

นางสาวโสภิตสุดา ใหม่วัน

ปัจจุบันอยู่ที่

ปราสาทพนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอนางรอง) จังหวัดบุรีรัมย์

พิมพ์เผยแพร่

วารสารศิลปากร ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๘), ๑๐๙-๑๒๒.

ประวัติ

ฝ่ายบริการหนังตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ ได้รับสำเนาจารึกหลักนี้ จากนายสามารถ ทรัพย์เย็น หัวหน้าโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เมื่อปลายเดือนเมษายน ๒๕๓๑ มีบันทึกคู่กับสำเนาจารึกความว่า “จารึกหลักนี้พบที่บ้านโคกสะแกราช หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดกว้าง ๒๖.๕ เซนติเมตร หนา ๘ เซนติเมตร สูง ๕๑ เซนติเมตร ชนิดหินทรายละเอียด สีเขียว สภาพสมบูรณ์มาก เจ้าของคือ นางสาวโสภิตสุดา ใหม่วัน จะน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ในวันพิธีเปิดอุทยานฯ ฉะนั้น จึงขอทราบเค้าโครงเรื่องสังเขปของจารึก ก่อนวันที่ ๒๘ เมษายน นี้”

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นการกล่าวแสดงความคารวะต่อพระพุทธเจ้า และบรรดาศาสดาจารย์ทั้งหลาย ทั้งในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดู

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๓ ระบุศักราช ๙๘๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๖๐๙

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ชะเอม แก้วคล้าย และบุญเลิศ เสนานนท์, “จารึกบ้านโคกสะแกราช,” ศิลปากร ๓๖, ๖ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๓๘), ๑๐๙-๑๒๒.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-04, ไฟล์; NM_016)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170