กลุ่มชุดข้อมูลจารึกกษัตริย์ในสมัยอยุธยา

กลุ่มชุดข้อมูลจารึกกษัตริย์ในสมัยอยุธยา

QR-code edit Share on Facebook
เวลาที่โพส
โพสต์เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564 22:21:48 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 19:56:30 )

     อยุธยา เป็นช่วงสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่ยาวนานกว่า 417 ปี (พ.ศ. 1893-2130) มีกรุงศรีอยุธยาดำรงฐานะเป็นราชธานี เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง การค้า และศิลปวัฒนธรรมในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดระยะเวลาในช่วงสมัยนี้ ได้มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่ในด้านการเมืองการปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     ด้านพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นปกครองกรุงศรีอยุธยานั้น มีถึง 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์  โดยชุดข้อมูล (Dataset) ชุดนี้ ได้คัดเลือกจารึกที่ปรากฎปีพุทธศักราช หรือจารึกที่ปรากฏพระนามของกษัตริย์ในสมัยอยุธยา เช่น 


จารึกวัดเทพจันทร์

     จารึกวัดเทพจันทร์เป็นจารึกที่อยู่ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ระบุปีจุลศักราชไว้ดังนี้ "ศุภมัสดุ พุทธศักราชเป็นอาทิอันล่วงไปแล้วได้ ๒๒๘๘ พรรษา เศษสังขยาได้เดือนหนึ่งกับ ๒๐ วันปีขาล ฉศก จุลศักราช ๑๐๙๖ วันอังคาร เดือน ๙ แรม .......จันปัญญาอธิการวัดจงกรมเป็นมัคนายกเจ้าพระองค์กรมหลวงราชานุรัตน์วัด....................กําลังแลมหาเพชญเป็นเจ้าอธิการวัดเทพจันท่านทายกแลสงฆ์ทั้ง  .................ปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดเทพจัน" (ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-5) [2]

 

จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

     จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พุทธศักราช 2228 ตรงกับสมัยพระนารายณ์มหาราช ดังนี้ "ในวัน ๔ ๑๑ฯ ๓ ...(ปี)ชวดฉศก พุทธศักราชได้ ๒๒๒๘ ปีกับ ๘ (เดือน) (๒๖) วันแลสัปปุรุษ ทั้งปวงช่วยทองปิด (พระ) พุทธเจ้าแล้วเหลือทองจึงปิดพระไว้ใน..... ใน (ปีจอ)นั้นแล้วสําเร็จบริบูรณ์สืบไปเมื่อหน้า" (ด้านที่ 1 บรรทัด 4-9) [3]
 

------------------------------------------------------------------------
อ้างอิง

[1] ศานติ ภักดีคำ และนวรัตน์ ภักดีคำ. ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก : จารึกสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2561.
[2] จารึกวัดเทพจันทร์, https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/650
[3] จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพ, https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/25972