ชุดข้อมูลจารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระเจ้าปราสาททอง

ชุดข้อมูลจารึกสมัยพระเจ้าปราสาททอง

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2564 01:16:52 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 14:42:44 )

_id title type creator description provenance subject spatial temporal language rights license source.uri
1

634

จารึกแผ่นทองแดงวัดไชยวัฒนาราม

ขอมอยุธยา

เนื้อหาในจารึกแสดงหลักธรรมที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนา คือ ปฏิจจสมุปบาท ซึ่งว่าด้วยกฎธรรมชาติของชีวิต ส่วนประกอบของปฏิจจสมุปบาท ได้แก่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ

ปฏิจจสมุปบาท, พระพุทธเจ้า, พระสัมพุทธเจ้า, พระธรรม, พระสงฆ์, อวิชชา, สังขาร, วิญญาณ, นามรูป, อายตนหก, สฬายตน, ผัสสะ, เวทนา, ตัณหา, อุปาทาน, ภพ, ชาติ, ชรา, มรณะ, โสกะ, ปริเทวะ, ทุกข์, โทมนัส, อุปายาสะ, อย. 76-80, อย. 76-80, นวพรรณ ภัทรมูล, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2192, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง, วัตถุ-จารึกบนทองแดง, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-เวทมนตร์คาถาในพระพุทธศาสนา-ปฏิจจสมุปบาท

บริเวณท้ายทอยพระพุทธรูปทรงเครื่อง องค์ที่ 7 วัดไชยวัฒนาราม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พุทธศักราช 2192

บาลี,ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/634?lang=th

2

1323

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 (จ. 46)

ไทยอยุธยา

ใน พ.ศ. 2192 สัปปุรุษทั้งหลายศรัทธาเอาทองขึ้นเป็นจำนวน 20 ชั่ง

จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 (จ. 46), จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 (จ. 46), พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2192, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง, วัตถุ-จารึกบนทองคำ, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายทองคำ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พุทธศักราช 2192

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1323?lang=th

3

640

จารึกวัดโพธิ์คลาน

ไทยอยุธยา

พระยารามและออกหมื่นเทพได้ทำการหล่อระฆังขึ้นมอบแด่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ตนได้พบพระศรีอารย์ในภายหน้า มีการบอกจำนวนทรัพย์ที่ใช้ และศักราชในตอนท้าย (พ.ศ. 2181)

จารึกวัดโพธิ์คลาน, สพ. 11, สพ. 11, จารึกบนขอบระฆัง อักษรและภาษาไทย, หลักที่ 114 จารึกบนขอบระฆัง, หลักที่ 114 จารึกบนขอบระฆัง, พ.ศ. 2181, พุทธศักราช 2181, พ.ศ. 2181, พุทธศักราช 2181, สำริด, สัมฤทธิ์, ระฆัง, วัดโพธิ์คลาน, ตำบลพิหารแดง, จังหวัดสุพรรณบุรี, ไทย, อยุธยา, พระยาราม, ออกหมื่นเทพ, ทายก, พระศรีอารย์ , ศรีอารยเมไตรย, อนาคตพุทธเจ้า, ช่าง, พุทธ, ชั่ง, วันเสาร์, เดือนยี่, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ประสาร บุญประคอง, ศิลปากร, ผาสุข อินทราวุธ, พุทธศาสนาและประติมาณวิทยา (เอกสารอัดสำเนา) (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 83 – 86, อายุ-จารึก พ.ศ. 2181, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง, วัตถุ-จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์, ลักษณะ-จารึกรูประฆัง, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ,เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างระฆัง, เรื่อง-ความเชื่อทางศาสนา-พระศรีอาริยเมตไตรย, บุคคล-พระยาราม, บุคคล-ออกหมื่นเทพ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พุทธศักราช 2181

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/640?lang=th

4

1321

จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

ขอมอยุธยา

กล่าวถึงการซ่อมส่วนยอดของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งหักลงใน พ.ศ. 2190

จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช, จารึกที่แกนปลีใต้กลีบบัวหงาย, โลหะ, แกนปลี, วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช, สยาม, ไทย, อยุธยา, ปราสาททอง, กรุงศรีอยุธยา, สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง, วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช, พุทธ, ปลียอด, แกนปลีเหตุการณ์, แกนปลีชำรุด, แกนปลีหัก, ซ่อมแซม, บูรณะ, ปฏิสังขรณ์, พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, เทิม มีเต็ม, ศิลปากร, อายุ-จารึก พ.ศ. 2190, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 22, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา, ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง, วัตถุ-จารึกบนโลหะ, ลักษณะ-จารึกที่แกนปลี, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พุทธศักราช 2190

ไทย

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1321?lang=th

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170