จารึกเขาปุษยคีรี

จารึก

จารึกเขาปุษยคีรี

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเขาปุษยคีรี

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกแผ่นนี้ เลขประจำวัตถุ ๑๓๒/๒๕๐๒, จารึกเขาปุมยะคีรี

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๔

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ส่วนหนึ่งของธรรมจักร

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๓๓.๓ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “รบ. ๓”
๒) ในทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เล่ม ๑ หน้า ๑๘ ระบุว่า “จารึกแผ่นนี้ เลขประจำวัตถุ ๑๓๒/๒๕๐๒”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึกเขาปุมยะคีรี”
๔) ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา กำหนดเป็น “จารึกปุษยคีรี”

ปีที่พบจารึก

๗ มิถุนายน ๒๕๐๒

สถานที่พบ

ใกล้วัดโขลงสุวรรณภูมิทวาราม (เข้าใจว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกับ วัดโขลงสุวรรณคีรี) ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๒๓-๒๒๔.
๒) จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๗๑.

ประวัติ

ข้อมูลเดิมว่าหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาไว้เฉพาะสำเนาจารึก ตัวหลักจารึกนั้นยังสืบไม่ได้ว่าปัจจุบันอยู่ที่ใด แต่พบข้อมูลใหม่อ้างจาก บทความเรื่อง “ปุษยคิริ : เขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี” เขียนโดย อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์กุล, อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แจ้งว่าพบจารึกหลักนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และมีข้อมูลในทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง เล่ม ๑ หน้า ๑๘ ระบุว่า “จารึกแผ่นนี้ เลขประจำวัตถุ ๑๓๒/๒๕๐๒ พบที่เมืองอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี ๗ มิ.ย. ๒๕๐๒”

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกกล่าวระบุว่าภูเขาแห่งนี้ชื่อปุษยคีรี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปแบบของตัวอักษรเป็นอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ชะเอม แก้วคล้าย, ”จารึกเขาปุมยะคีรี,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๒๓-๒๒๔.
๒) นพชัย แดงดีเลิศ, จารึกทวารวดี : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), ๑๗๑.
๓) รุ่งโรจน์ ภิรมย์กุล, “ปุษยคิริ : เขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี,” มติชนรายวัน, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕, ๒๐.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170