จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑

จารึก

จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

กพช. เลขที่ ๗๑๒/๒๕๒๒

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๔

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ดินเผา

ลักษณะวัตถุ

พระพิมพ์

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๑.๒๐ ซม. สูง ๑๓.๘๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “มค. ๒”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพช. เลขที่ ๗๑๒/๒๕๒๒”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ กำหนดเป็น “จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑”

ปีที่พบจารึก

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒

สถานที่พบ

วัดโนนศิลา บ้านฝายหิน ตำบลวังหินลาด (ข้อมูลเดิมว่า ตำบลหนองไผ่) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผู้พบ

นายสถาพร ขวัญยืน หัวหน้าโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กองโบราณคดี

ปัจจุบันอยู่ที่

ที่ดินของนายทองดี ประวะภูตา ราษฎรหมู่ที่ ๑ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๒๔) : ๕๑-๕๕.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๗-๘๑.

ประวัติ

บันทึกรายงานการขุดแต่งโบราณสถานที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดย สถาพร ขวัญยืน เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้กล่าวรายงานว่า พระพิมพ์ดินเผาที่ปรากฏรูปอักษรด้านหลัง (ตามสำเนาจารึก เลขที่ ๗๑๒/๒๕๒๒ และ ๑๑๐๖/๒๕๒๒) ได้ขุดพบที่บริเวณเนินดินของนายทองดี ประวะภูตา ราษฎรหมู่ที่ ๑ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๒๒ พระพิมพ์ดินเผาที่ขุดพบในคราวนั้น ส่วนมากอยู่ในสภาพที่แตกหักและชำรุด ในจำนวนพระพิมพ์ดินเผาดังกล่าว มีอยู่หลายองค์ด้วยกันที่พบว่าบนด้านหลังมีรูปอักษร และรูปอักษรที่ปรากฏนั้นลักษณะการจารึกมีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบจารึกตัวอักษร และแบบอักษรตัวเขียน

เนื้อหาโดยสังเขป

ขุนนาง หรือ พระยาผู้หนึ่ง ที่จารึกหลักนี้เรียกว่า กอมระตาญง์ ร่วมกับสหายที่เป็นสามัญชน ได้ทำบุญ โดยสร้างพระพิมพ์ดินเผาองค์นี้ขึ้นมา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปแบบของตัวอักษรเป็นอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) เทิม มีเต็ม และจำปา เยื้องเจริญ, “จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน ๑,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๗๗-๘๑.
๒) ประสาร บุญประคอง, จำปา เยื้องเจริญ และเทิม มีเต็ม, “จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน เลขทะเบียน ๗๑๒/๒๕๒๒ และ ๑๑๐๖/๒๕๒๒,” ศิลปากร ๒๕, ๑ (มีนาคม ๒๕๒๔) : ๕๑-๕๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๒๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170