จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

ชุดคำค้น 14 คำ

อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 25, ยุคสมัย-จารึกสมัยรัตนโกสินทร์, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อน, วัตถุ-จารึกบนหินอ่อนสีขาว, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยม, ลักษณะ-จารึกบนแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-พลับพลาสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงรัตนโกสินทร์, บุคคล-กษัตริย์และผู้ครองกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 4, บุคคล-สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี, บุคคล-สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, บุคคล-พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, บุคคล-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์,

จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑

จารึก

จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๗๑ จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อนสีขาว

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๓๒ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๗๑ จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ศาลาเล็ก ภายในบริเวณวัดบวรนิเวศ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ศาลาเล็ก ภายในบริเวณวัดบวรนิเวศ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗), ๗๒.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเรียกว่า “หลักที่ ๑๗๑ จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ” นอกจากนี้ยังมีจารึกอีกแผ่นหนึ่งที่กล่าวถึงประวัติของศาลาเล็กเช่นเดียวกับจารึกนี้ โดยใช้ภาษาบาลี (ดูเพิ่มเติมได้ใน จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศ ๒)

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงประวัติของศาลาเล็ก วัดบวรนิเวศว่า เดิมเป็นพลับพลาของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี หลังจากสวรรคตจึงมีการรื้อมาปลูกในวัด ริมคูด้านหน้าออกถนนพระสุเมรุ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงย้ายมาปลูกในบริเวณพระตำหนักจันทร์ โดยใช้เป็นที่สอนภาษาบาลี และกล่าวกันว่า ในขณะที่รัชกาลที่ ๔ ยังครองสมณเพศ ทรงประทับเฝ้าเยี่ยมพระศรีสุริเยนทราฯ ณ พลับพลาดังกล่าว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ศักราชท้ายสุดที่ปรากฏในจารึกคือ พ.ศ. ๒๔๕๕ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖ อย่างไรก็ตาม ศักราชทั้ง ๒ แห่งที่ปรากฏในจารึกดูจะเป็นการกล่าวย้อนถึงประวัติของศาลาเล็ก วัดบวรนิเวศฯ จึงไม่ได้นำมากำหนดอายุของจารึกหลักนี้

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๗๑ จารึกที่ศาลาเล็กวัดบวรนิเวศฯ,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗), ๗๒.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170