จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์

จารึก

จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 17:32:15 )

ชื่อจารึก

จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๗๓ จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินอ่อน สีขาว

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๖ ซม. สูง ๒๐.๕ ซม. หนา ๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๗๓ จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ หน้าพระตำหนักจันทร์ ภายในบริเวณวัดบวรนิเวศ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ หน้าพระตำหนักจันทร์ ภายในบริเวณวัดบวรนิเวศ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ (กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗), ๗๖.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ นายประสาร บุญประคอง เป็นผู้อ่าน โดยมีการตีพิมพ์ลงใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเรียกว่า “หลักที่ ๑๗๓ จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์”

เนื้อหาโดยสังเขป

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสไม่โปรดให้ผู้ใดนั่งบนแท่นหิน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับ ของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

ผู้สร้าง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

การกำหนดอายุ

-

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๗๓ จารึกที่หน้าพระตำหนักจันทร์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๖ ตอนที่ ๑ : ประมวลจารึกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๗), ๗๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170