จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒

จารึก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกเลขที่ ๔๖/๒๔๙๙, หลักที่ ๕๑ จารึกลานเงิน อักษรและภาษาไทย, จารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ ๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๕๖

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๕ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๒๓.๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชน. ๖”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “จารึกเลขที่ ๔๖/๒๔๙๙”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๕๑ จารึกลานเงิน อักษรและภาษาไทย”
๔) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๐๓) กำหนดเป็น “จารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ ๓”
๕) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๙๕

สถานที่พบ

พระเจดีย์วัดส่องคบ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ผู้พบ

พระครูบริรักษ์บรมธาตุ

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๐๓) : ๕๒-๕๓.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๙๐.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๗๕-๑๗๗.

ประวัติ

จารึกแผ่นนี้ถูกพบที่เจดีย์วัดส่องคบ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยพระครูบริรักษ์บรมธาตุ มีการพิมพ์เผยแพร่คำอ่านแปลครั้งแรกใน วารสารศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ (มกราคม ๒๕๐๓) ชื่อบทความ “คำจารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ ๒-๓ พ.ศ. ๑๙๕๖ (ตรงในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช) พบที่เจดีย์วัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท” โดยมี ฉ่ำ ทองคำวรรณ เป็นผู้อ่าน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการพิมพ์อีกครั้งใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ โดยเรียกว่า “หลักที่ ๕๑ จารึกลานเงินอักษร และภาษาไทย พบที่เจดีย์วัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๑๙๕๖” ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ตีพิมพ์ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ โดย เทิม มีเต็ม เป็นผู้อ่าน และจำลองอักษรจากจารึก ปัจจุบันจารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒ ได้รับการเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาโดยสังเขป

พุทธศักราช ๑๙๕๖ เจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์และครอบครัวร่วมกันสร้างพระทอง พระเงิน และพระดีบุก

ผู้สร้าง

เจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์และครอบครัว

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึกว่า “แต่พระเป็นเจ้าเข้าแก่เนียรพานไซร้ได้พันเก้าร้อยห้าสิบหกเข้า” คือ พุทธศักราช ๑๙๕๖ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๖๗)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำจารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ ๒-๓ พ.ศ. ๑๙๕๖ (ตรงในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช) พบที่เจดีย์วัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” ศิลปากร ๓, ๖ (มกราคม ๒๕๐๓) : ๕๒-๕๓.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๕๑ จารึกลานเงินอักษรและภาษาไทย บนลานเงิน แผ่นที่ ๓ พบที่เจดีย์วัดส่องคบ จังหวัดชัยนาท,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๙๐.
๓) เทิม มีเต็ม, “จารึกเจ้าเถรศรีเทพคิริมานนท์ ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรม และ อักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๗๕-๑๗๗.

ภาพประกอบ

ภาพคัดจำลองอักษรจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170