จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท

จารึก

จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท

อักษรที่มีในจารึก

ไทยอยุธยา

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๙๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒๘ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

โลหะ (ทองแดง)

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยม ขอบจ๋าหลักลาย

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๓ ซม. ยาว ๔๕ ซม. หนา ๐.๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. ๔๓”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท”

ปีที่พบจารึก

สมบัติเดิมของหอพระสมุดวชิรญาณ

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาน งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๙๓-๑๙๗.

ประวัติ

จารึกนี้เป็นเป็นพระราชนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และสมเด็จพระพันวสาใหญ่ ทรงได้รับสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็น กรมขุนเสนาพิทักษ์ และทรงดำรงตำแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงเป็นกวีเอกพระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะจารึกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม จารึกอักษรขอมอยู่ภายในกรอบ แสดงการสะกดคำในแม่ ก กา เรียงลำดับอยู่ตามช่องตาราง มีอักษรไทยอธิบายไว้ตอนบน ด้านข้างและด้านหลัง จารึกแม่อักษร หรือ แบบแจกแม่อักษรนี้ คือตำรา หรือ แบบเรียนหนังสือชั้นต้นของคนไทยในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๓ สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนสระและพยัญชนะ การถอดคำจารึกนั้น จะจัดกลุ่มตามลักษณะอักษร ทั้งนี้เพื่อให้อ่านคำจารึกได้เข้าใจง่ายขึ้น

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความในจารึกแสดงการสะกดคำในแม่ ก กา

ผู้สร้าง

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ บอกพุทธศักราช ๒๒๙๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
เทิม มีเต็ม, “จารึกแม่อักษรขอมขุดปรอท,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๙๓-๑๙๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170