จารึกสิรินันทะ

จารึก

จารึกสิรินันทะ

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกสิรินันทะ

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๔๓ จารึกลานเงินอักษรขอมภาษามคธ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อักษรที่มีในจารึก

ขอมอยุธยา

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐

ภาษา

บาลี

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔.๕ ซม. ยาว ๒๘ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อย. ๒๒”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๔๓ จารึกลานเงินอักษรขอมภาษามคธ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกสิรินันทะ”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๐๐

สถานที่พบ

วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๑) : ๖๕.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๕๖-๕๗.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๖-๑๐๘.

ประวัติ

จารึกสิรินันทะนี้ เมื่อพิมพ์เผยแพร่ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ ใช้ชื่อว่า หลักที่ ๔๓ จารึกลานเงินอักษรขอม ภาษามคธ การนำจารึกมารวมพิมพ์ในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนชื่อจารึกใหม่ ใช้ชื่อว่า จารึกสิรินันทะ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้พบจารึกนี้ในขณะขุดค้นที่กรุฐานพระปรางค์ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกนี้มีข้อความที่ บุคคลนามว่า สิรินันทะ กล่าวถึงตนเองว่าเป็นปราชญ์ และได้สร้างพระพุทธรูปดีบุกไว้เป็นจำนวนมาก ท้ายจารึกเป็นข้อความที่สิรินันทะอธิษฐาน ขอให้ตนเองได้รับสิ่งที่ตนเองปรารถนา อันเนื่องมาจากผลบุญที่ได้กระทำนั้น

ผู้สร้าง

สิรินันทะ

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้เป็น จารึกอักษรขอมอยุธยา อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกลานเงิน วัดมหาธาตุ จ. พระนครศรีอยุธยา,” ศิลปากร ๒, ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๐๑) : ๖๕.
๒) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกสิรินันทะ,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๖-๑๐๘.
๓) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๔๓ จารึกลานเงินอักษรขอมภาษามคธ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๕๖-๕๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170