จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์

จารึก

จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2563 10:35:25 )

ชื่อจารึก

จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๑๑๑ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๗๓๐

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ขันทรงกลม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๘ ซม. สูง ๗ ซม. โดยรอบขอบบนของขัน ๕๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ปจ. ๒๔”
๒) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๑๑ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๙

สถานที่พบ

โบราณสถานหมายเลข ๑๑ บริเวณเมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ (ข้อมูลเดิมว่า อำเภอศรีมหาโพธิ์) จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (สำรวจเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๐) : ๗๖-๗๙.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๔๔-๑๔๖.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๑-๑๒๕.

ประวัติ

จารึกชิ้นนี้เจ้าหน้าที่หน่วยศิลปากรที่ ๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาจากโบราณสถานหมายเลข ๑๑ บริเวณเมืองพระรถ ดงศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ (ปัจจุบันตำบลโคกปีบนี้ อยู่ในเขตอำเภอศรีมโหสถ) จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ เป็นจารึกขันสัมฤทธิ์ทรงกลม มีอักษรจารึกปรากฏอยู่โดยรอบขอบบนด้านนอกของขัน ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ ใช้ชื่อจารึกว่า หลักที่ ๑๑๑ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์ แต่การจัดพิมพ์จารึกในประเทศไทยครั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อจารึกใหม่ ใช้ชื่อตามลักษณะวัตถุที่จารึกว่า จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการบันทึกว่า ขันใบนี้เป็นของที่พระกัมรเตงอัญศรีวิเรนทราธิบดีวรมัน ถวายแด่กมรเตงชคตศรีวิเรศวร (เทวรูป) ในมหาศักราช ๑๑๐๙

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบอกมหาศักราช ๑๑๐๙ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๗๓๐

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านจารึกบนขันสัมฤทธิ์,” ศิลปากร ๑๐, ๕ (มกราคม ๒๕๑๐) : ๗๖-๗๙.
๒) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกขันทรงกลมสัมฤทธิ์,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๒๑-๑๒๕.
๓) ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๑๑๑ จารึกบนวัตถุสัมฤทธิ์,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๑๔๔-๑๔๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170