จารึกปราสาททัพเสียม ๑

จารึก

จารึกปราสาททัพเสียม ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาททัพเสียม ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

Piédroits de Pràsàt Tẵp Siem (K. 234), หลักที่ ๑๒๕ จารึกบนหลืบประตูที่ปราสาททัพเสียม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

หลืบประตูรูปสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๔ ซม. สูง ๑๐๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ปจ. ๗”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI กำหนดเป็น “Piédroits de Pràsàt Tẵp Siem (K. 234)”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๒๕ จารึกบนหลืบประตูที่ปราสาททัพเสียม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกปราสาททัพเสียม ๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ปราสาททัพเสียม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 234-235.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๒๕๕-๒๕๗.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๘-๕๑.

 

ประวัติ

จารึกปราสาททัพเสียมหลักนี้ จารึกอักษรอยู่บนหลืบประตูด้านทิศเหนือของปราสาทองค์กลาง เมื่อพิมพ์ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ ใช้ชื่อว่า “หลักที่ ๑๒๕ จารึกบนหลืบประตูที่ปราสาททัพเสียม อำเภออรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรี” ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้อ่าน-แปลและเขียนคำอธิบายไว้ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VI

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นรายนามของทาส จำนวนของสิ่งของ และอาณาเขตของที่ดินที่ถวายแด่เทวรูป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกขอมโบราณ อายุพุทธศตวรรษที่ ๑๗

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) Goerge Cœdès, “Piédroits de Pràsàt Tẵp Siem (K. 234),” in Inscriptions du Cambodge vol. VI (Hanoi : Imprimerie d'Extrême-Orient, 1954), 234-235.
๒) ยอร์ช เซเดส์, “จารึกปราสาททัพเสียม ๑,” แปลโดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ จาก Piédroits de Pràsàt Tẵp Siem (K. 234), ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๘-๕๑.
๓) ยอร์ช เซเดส์, “หลักที่ ๑๒๕ จารึกบนหลืบประตูที่ปราสาททัพเสียม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี,” แปลโดย ฉ่ำ ทองคำวรรณ จาก Piédroits de Pràsàt Tẵp Siem (K. 234), ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๒๕๕-๒๕๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-02, ไฟล์; PJ_006)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170