จารึกปราสาทหินพิมาย ๖

จารึก

จารึกปราสาทหินพิมาย ๖

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพิมาย ๖

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๗

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๑ หลัก ชำรุดแตกเป็น ๕ ชิ้น

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ชำรุดเป็นเศษศิลาจารึก

ขนาดวัตถุ

ชิ้นที่ ๑ กว้าง ๖๑ ซม. สูง ๕๙ ซม. ชิ้นที่ ๒ กว้าง ๒๕ ซม. สูง ๒๕ ซม. ชิ้นที่ ๓ กว้าง ๑๓ ซม. สูง ๕๓ ซม. ชิ้นที่ ๔ กว้าง ๑๑ ซม. สูง ๕๒ ซม. ชิ้นที่ ๕ กว้าง ๑๑ ซม. สูง ๕๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๑๙”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพิมาย ๖”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ปราสาทหินพิมาย บ้านพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน่วยศิลปากรที่ ๖ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๕-๗๒.

ประวัติ

จารึกนี้ได้พบในบริเวณปราสาทหินพิมาย แต่ไม่มีหลักฐานว่าพบ ณ บริเวณใดของปราสาท เป็นเศษจารึก มี ๕ ชิ้น แต่ชิ้นที่ ๕ ชำรุดมาก อ่านไม่ได้

เนื้อหาโดยสังเขป

ชิ้นที่ ๑ กล่าวถึงพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถวายสิ่งของแก่เทวสถาน ชิ้นที่ ๒ เป็นรายชื่อทาสชาย ที่ถวายแก่เทวสถาน ชิ้นที่ ๓ เป็นรายชื่อทาสชายและหญิงที่ถวายแก่เทวสถาน ชิ้นที่ ๔ เป็นรายชื่อทาสชายหญิงและบุตรที่ถวายแก่เทวสถาน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

หอสมุดแห่งชาติได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
อำไพ คำโท, “จารึกปราสาทหินพิมาย ๖,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๖๕-๗๒.

ภาพประกอบ

๑) ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)
๒) ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-05, ไฟล์; NM_024)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170