จารึกปราสาทหินพิมาย ๓

จารึก

จารึกปราสาทหินพิมาย ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพิมาย ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

P’ĭmay (K. 397), จารึกหลักที่ ๖๑ จารึกที่กรอบประตูซุ้มระเบียงคดปราสาทหินพิมาย

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๖๕๕

ภาษา

เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

สี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๑๖”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “P’ĭmay (K. 397)”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “จารึกหลักที่ ๖๑ จารึกที่กรอบประตูซุ้มระเบียงคดปราสาทหินพิมาย”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพิมาย ๓”

 

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ปราสาทหินพิมาย บ้านพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

กรอบประตูซุ้มระเบียงคดด้านทิศใต้ ปราสาทหินพิมาย บ้านพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๐๒) : ๕๕.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๓๑-๑๓๔.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๕-๔๐.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ได้พบเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐาน ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้ลงทะเบียนใน Inscriptions du Cambodge เป็นจารึกเลขที่ K. 397 ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ ใช้ชื่อเรื่องว่า จารึกหลักที่ ๖๑ จารึกที่กรอบประตูซุ้มระเบียงคดปราสาทหินพิมาย แต่การพิมพ์ครั้งนี้ได้กำหนดชื่อจารึกใหม่ตามนามสถานที่พบจารึกนั้นๆ ว่า จารึกปราสาทหินพิมาย

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นบันทึกว่าในแต่ละปี (ตั้งแต่มหาศักราช ๑๐๓๐-๑๐๓๔) ขุนนางหรือข้าราชการคนใดถวายสิ่งใดแก่เทวสถานบ้าง สิ่งที่ถวายก็มีอาทิเช่น สิ่งของ ทาส และที่ดิน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกบรรทัดที่ ๒๔ บอกมหาศักราช ๑๐๓๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๖๕๕

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกปราสาทหินพิมาย ๓,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๕-๔๐.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “จารึกหลักที่ ๖๑ จารึกที่กรอบประตูซุ้มระเบียงคดปราสาทหินพิมาย,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย, ขอม มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๓๑-๑๓๔.
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ และแสง มนวิทูร, “ศิลาจารึกอักษรขอม ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรที่ปราสาทหินพิมาย,” ศิลปากร ๒, ๕ (มกราคม ๒๕๐๒) : ๕๓-๕๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-05, ไฟล์; NM_023)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170