จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

จารึก

จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

เลขที่ ๓๖/๖, จารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี, หลักที่ ๒๙๒ จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๖๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔.๗ ซม. ยาว ๒๒.๗ ซม. หนัก ๒๐ กรัม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “กพ. ๕”
๒) กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำหนดเป็น “เลขที่ ๓๖/๖”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี”
๔) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๙๒ จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

พระเจดีย์เก่าหน้าวัดพระยืน นอกกำแพงเมืองเก่าด้านตะวันออก จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้พบ

ร.ต.อ. ก่าย ครองแก้ว

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๖๗-๑๗๐.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๕๙-๖๒.

ประวัติ

จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอยนี้ ขุดพบที่พระเจดีย์เก่าหน้าวัดพระยืน นอกกำแพงเมืองเก่า จังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.อ. ก่าย ครองแก้ว พะธำมะรง จังหวัดกำแพงเพชร มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไม่ปรากฎหลักฐานการพบและการมอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก กองหอสมุดแห่งชาติ สำรวจและจำลองอักษร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องที่จารึกด้านที่ ๑ กล่าวถึงเสด็จพ่อพระยาสอยฯ และการเสวยราชย์ ด้านที่ ๒ กล่าวถึงสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลีฯ และการประดิษฐานผอบพระรัตนธาตุเจ้า น่าเสียดายปลายของลานเงินได้ชำรุดขาดหายไป ทำให้ข้อความจารึกไม่ต่อเนื่องกัน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ระยะอายุกาลจารึก ปรากฎเกณฑ์ปีมหาศักราช ๑๓๔๒ ปีชวด พุทธศักราช ๑๙๖๓ ในรัชสมัยพระยาบรมบาล พระมหาธรรมราชาที่ ๔ แห่งกรุงสุโขทัย ตรงกับรัชสมัยพระนครอินทราธิราช แห่งพระนครศรีอโยธยา

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) เทิม มีเต็ม และประเสริฐ ณ นคร, “จารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๖๗-๑๗๐.
๒) เทิม มีเต็ม และประเสริฐ ณ นคร, “หลักที่ ๒๙๒ จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๕๙-๖๒.

ภาพประกอบ

ภาพจำลองอักษรจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170