จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗

จารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗

อักษรที่มีในจารึก

ขอมโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๖

ภาษา

สันสกฤต, เขมร

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๒ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๖ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปส่วนหนึ่งของใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๑๒ ซม. สูง ๑๘ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นม. ๖”
๒) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ กำหนดเป็น “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๓

สถานที่พบ

บริเวณปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา

พิมพ์เผยแพร่

จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๓-๑๐๖.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้เป็นส่วนของเสมาที่พบในบริเวณปราสาทหินพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจารึกข้อความทั้งสองด้าน ด้านที่ ๑ จารึกด้วยอักษรขอม ภาษาสันสกฤต ด้านที่ ๒ จารึกด้วยอักษรขอม ภาษาเขมร จากหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่กองโบราณคดี บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๓ ทำให้ทราบว่าจารึกชิ้นนี้มีขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร สูง ๑๘ เซนติเมตร หนา ๗ เซนติเมตร

เนื้อหาโดยสังเขป

ด้านที่ ๑ จารึกเป็นภาษาสันสกฤต ได้กล่าวว่า พระอาทิตย์บนท้องฟ้าแห่งนี้ เป็นต้นวงศ์ของศรีกัมพุช ด้านที่ ๒ จารึกเป็นภาษาเขมร ได้บอกพระนามของพระเจ้าราเชนทรวรมันหรือพระบาทศิวโลก

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดไว้ว่าจารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ตอนต้น

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
อำไพ คำโท, “จารึกปราสาทหินพนมวัน ๗,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๔ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๑๐๓-๑๐๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-04, ไฟล์; NM_021f1 และ NM_021f2)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170