จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกโนนสัง

จารึก

จารึกโนนสัง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกโนนสัง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต, Bửmg Kè (K. 495)

อักษรที่มีในจารึก

หลังปัลลวะ

ศักราช

พุทธศักราช ๑๔๓๒

ภาษา

สันสกฤต

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖๔ ซม. สูง ๔๖ ซม. หนา ๓๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ยส. ๓”
๒) ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol. VIII กำหนดเป็น “Bửmg Kè (K. 495)”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต”
๔) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ กำหนดเป็น “จารึกโนนสัง”  

 

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๔๕๖

สถานที่พบ

บ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

บ้านบึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) : ๗๐-๗๕.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๐-๓๕.

ประวัติ

ศิลาจารึกนี้เป็นหินชนิดละเอียด (ลับมีด) เป็นรูปยาวรีแหลม หนา ๓๙ เซนต์ กว้าง (ข้างบน) ๖๖ ซม. ยาว ๓ เมตร ฝังอยู่ที่โนนสัง ทิศตะวันตกบ้านบึงแก ห่างบ้านประมาณ ๒๐ เส้น อยู่ข้างขวาของทางหลวงสายอุบลฯ ไปอำเภอฟ้าหยาด อยู่ห่างทาง ๓ วา ทางผ่านกลางโนน ปักหันหน้าหนังสือไปทางทิศตะวันตก ฝังอยู่พ้นดิน ๑ คืบ บนโนนเป็นดินทรายกรวด โนนสูงจากระดับพื้นดินประมาณ ๓ วา โนนกลมวัดศูนย์กลางประมาณ ๒ เส้น นอกจากเสาหินนี้แล้วไม่พบโบราณวัตถุอย่างอื่น

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงพระเจ้าโสมาทิตยะ ว่าเป็นผู้เกิดแต่พระเจ้าอินทรวรมัน ในมหาศักราช ๘๑๑ พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระราชบิดา โดยการประทานสิ่งต่างๆ ได้แก่รัตนะ และป่าไม้แก่จอมมุนี

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๖ บอกมหาศักราช ๘๑๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๔๓๒ อันเป็นสมัยของพระเจ้ายโศวรมัน (พ.ศ. ๑๔๓๑-๑๔๕๓)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกโนนสัง,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๓ : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๐-๓๕.
๒) ชะเอม แก้วคล้าย, “ศิลาจารึกโนนสัง พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต,” ศิลปากร ๒๗, ๕ (พฤศจิกายน ๒๕๒๖) : ๗๐-๗๕.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-01, ไฟล์; YS_001)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170