จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒

จารึก

จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกบุญย่อมส่งเสริมนักพรต, จารึกบึงคอกช้างหมายเลข ๒

อักษรที่มีในจารึก

ปัลลวะ

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๑๒

ภาษา

มอญโบราณ

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

แท่งยาว

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๓ ซม. ยาว ๘๓ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อน. ๒”
๒) ในหนังสือ จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง และหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ กำหนดเป็น “จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๕) กำหนดเป็น “จารึกบุญย่อมส่งเสริมนักพรต”
๔) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๕) กำหนดเป็น “จารึกบึงคอกช้างหมายเลข ๒”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๒๔

สถานที่พบ

สถูปนอกเมือง เมืองบึงคอกช้าง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้พบ

นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นางสาวคมขำ ศิลปชัย และนายสมชาย ณ นครพนม

ปัจจุบันอยู่ที่

สถานที่ทำการสวนป่าไผ่เขียว-ตลุกดู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๔๓-๔๕.
๒) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๔ (กันยายน ๒๕๒๕) : ๘๒-๑๐๓.
๓) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๘-๕๒.

ประวัติ

จารึกหลักนี้ สำรวจพบที่เมืองบึงคอกช้าง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยพบใกล้กับฐานสถูป นอกกำแพงเมืองประมาณ ๔๐๐ เมตร เมื่อราวเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากนั้น จึงได้เคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้ ณ ที่ทำการสวนป่าไผ่เขียว-ตลุกดู่ หมู่ ๒ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

เนื้อหาโดยสังเขป

คำจารึกกล่าวถึงบุญว่าย่อมส่งเสริมนักพรต

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุตามรูปแบบของตัวอักษรปัลลวะ ได้อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : ตรงใจ หุตางกูร, วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๗, จาก :
๑) จำปา เยื้องเจริญ, ชะเอม แก้วคล้าย และก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ศิลาจารึกเมืองบึงคอกช้าง,” ศิลปากร ๒๖, ๔ (กันยายน ๒๕๒๕) : ๙๖-๑๐๓.
๒) ชะเอม แก้วคล้าย และจำปา เยื้องเจริญ, “จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ : อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๑ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๔๘-๕๒.
๓) ชะเอม แก้วคล้าย และจำปา เยื้องเจริญ, “จารึกเมืองบึงคอกช้าง ๒,” ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๔), ๔๓-๔๕.
๔) พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, “ศิลาจารึกเมืองบึงคอกช้าง,” ศิลปากร ๒๖, ๔ (กันยายน ๒๕๒๕) : ๘๒-๙๕.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : จารึกในประเทศไทย เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170