จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2550 16:49:35 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกฐานพระพุทธพระมหาธัมมเทโวเจ้า

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๒๕

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๓ บรรทัด

วัตถุจารึก

สำริด

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

หน้าตักกว้าง ๑๖ นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกศ ๓๒ นิ้ว เฉพาะส่วนที่เป็นจารึก กว้าง ๔๒ ซม. สูง ๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อบ. ๒๔ จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑“

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

เมืองจำปาศักดิ์ ประเทศลาว

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในกุฏิเจ้าอาวาส วัดพระธาตุสวนตาล (ข้อมูลเดิมว่า อยู่ในพระอุโบสถวัดพระธาตุดอนตาล) บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๕๙-๓๖๐.

ประวัติ

พระภิกษุ ขุนราม ญาณธโร อายุ ๘๖ ปี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนตาล ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่า มีช่างจากบ้านชีทวนได้ไปรับจ้างสร้างธาตุที่เมืองจำปาศักดิ์ ได้นำพระพุทธรูปองค์นี้จากเมืองจำปาศักดิ์มาถวายไว้กับวัดพระธาตุดอนตาล บ้านชีทวน

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกบอกชื่อผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ คือ พระมหาธรรมเทโวเจ้า

ผู้สร้าง

พระมหาธรรมเทโวเจ้า

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๔๔ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๕ อันเป็นสมัยที่พระประทุมสุรราชภักดี (คำผง) ครองเมืองอุบลราชธานี (บ้านห้วยแจะระแม) ซึ่งเป็นเมืองประเทศราชขึ้นต่อราชอาณาจักรไทย ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), ๙๑-๑๒๘.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุดอนตาล ๑,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๕๙-๓๖๐.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๒๒๑-๒๕๔, ๒๖๑-๒๘๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๑๖-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170