จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2550 10:28:01 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

อบ. ๑๖ จารึกวัดมหาวนาราม หลักที่ ๔

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๔๙

ภาษา

บาลี, ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หิน

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๘ ซม. สูง ๑๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “อบ. ๑๖ จารึกวัดมหาวนาราม หลักที่ ๔”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ในพระอุโบสถวัดป่าใหญ่ (วัดมหาวนาราม) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ในพระอุโบสถวัดป่าใหญ่ (วัดมหาวนาราม) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๗-๓๖๘.

ประวัติ

พระพุทธรูปองค์นี้เคยเป็นหมู่พระพุทธรูปในพระอุโบสถหลังเก่า ต่อมาได้มีการซ่อมแซมพระอุโบสถ และมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปต่างๆ ออกเพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซม จึงได้พบว่ามีจารึกอยู่ที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้ พระภิกษุทองแดง พุทธเกตุ ได้อ่านจารึกนี้และได้พิมพ์เผยแพร่ลงในหนังสือที่ระลึกในการทอดกฐินพระราชทาน เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ แต่ในการอ่านครั้งนี้ มีใจความไม่ตรงกันจำนวนมาก และได้แก้ไขใจความบางตอนและศักราชให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึง วัน เดือน ปี ที่สร้างพระพุทธรูปนี้ และบอกชื่อผู้สร้าง คือ มหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับที่สร้าง พระเจ้าอินแปง

ผู้สร้าง

มหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๖๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๙ อันเป็นสมัยที่พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (พรหม) เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานี ซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศราชขึ้นต่อราชอาณาจักรไทย ตรงกับสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) เติม วิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), ๙๑-๑๒๘.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดป่าใหญ่ ๑,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๗-๓๖๘.
๓) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๒๖๑-๒๘๗.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170