จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒

จารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2550 12:33:54 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 17:27:59 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๙๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่ทราบจำนวนด้านและจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดเป็น "พระราชสาส์นจารึกแผ่นพระสุพรรณบัตรพระราชทานมอบมองซิเออมองติงงีราชทูตฝรั่งเศสเชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๙"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๕๒๑).

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ และกล่าวถึงการทำสัญญาทางการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยมี Monsieur Charles de Montigny เป็นราชทูต

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึก คือ คริสต์ศักราช ๑๘๕๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๙๙ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๓๔๗ – ๒๔๑๑, "พระราชสาส์นจารึกแผ่นพระสุพรรณบัตรพระราชทานมอบมองซิเออมองติงงีราชทูต ฝรั่งเศสเชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ เมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๓๙๙," ใน พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑), ๕๙๙ - ๖๐๐.
๒) เพ็ญศรี ดุ๊ก, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ตามเอกสารของกระทรวงต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๙).
๓) ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖).

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170