จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2

จารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2550 12:33:54 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 16:09:34 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช 2399

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่ทราบจำนวนด้านและจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ขนาดวัตถุ

-

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กำหนดเป็น "พระราชสาส์นจารึกแผ่นพระสุพรรณบัตรพระราชทานมอบมองซิเออมองติงงีราชทูตฝรั่งเศสเชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 239"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2521).

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้านโปเลียนที่ 3 และกล่าวถึงการทำสัญญาทางการค้าระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยมี Monsieur Charles de Montigny เป็นราชทูต

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากศักราชที่ปรากฏในจารึก คือ คริสต์ศักราช 1856 ตรงกับ พ.ศ. 2399 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., 2548, จาก:
1) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2347 – 2411, "พระราชสาส์นจารึกแผ่นพระสุพรรณบัตรพระราชทานมอบมองซิเออมองติงงีราชทูต ฝรั่งเศสเชิญไปถวายพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2399," ใน พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521), 599 - 600.
2) เพ็ญศรี ดุ๊ก, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตามเอกสารของกระทรวงต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539).
3) ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546).

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170