จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓

จารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2550 14:17:16 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 17:28:21 )

ชื่อจารึก

จารึกพระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓

อักษรที่มีในจารึก

ไทยธนบุรี-รัตนโกสินทร์

ศักราช

พุทธศักราช ๒๔๐๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

ไม่ทราบจำนวนด้านและจำนวนบรรทัด

วัตถุจารึก

ทองคำ

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะการถูกพับไปมาเช่นเดียวกับสมุดไทย

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๖.๕ ซม. ยาว ๑๔๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในวารสาร รวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับครบรอบหนึ่งทศวรรษ ฉบับที่ ๑๒ (ก.พ. ๒๕๓๓) กำหนดเป็น "พระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอจดหมายเหตุ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พิมพ์เผยแพร่

วารสารรวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับครบรอบหนึ่งทศวรรษ ฉบับที่ ๑๒ (ก.พ. ๒๕๓๓).

ประวัติ

ประธานกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย มีหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศ ขอให้ติดต่อกับฝรั่งเศสให้ถ่ายภาพจารึกนี้ส่งมายังประเทศไทย จากนั้นได้มอบภาพถ่ายดังกล่าวให้ อาจารย์ แม้นมาส ชวลิต ผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติซึ่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ นางสาว ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ นางสาว วิยะดา ทาสุคนธ์ นักภาษาโบราณ ๔ (ในขณะนั้น) เป็นผู้อ่าน ต่อมาสมาคมประวัติศาสตร์ได้จัดพิมพ์คำอ่านจารึกนี้เผยแพร่ใน รวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับครบรอบหนึ่งทศวรรษ ฉบับที่ ๑๒ (ก.พ. ๒๕๓๓) พระราชสาส์นฉบับนี้จารลงบนแผ่นทองตามโบราณราชประเพณี โดยเป็นฉบับสุดท้ายที่กษัตริย์ไทยส่งไปถึงกษัตริย์ฝรั่งเศสโดยตรง ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น เคยมีการส่งพระราชสาสน์แบบเดียวกันนี้ไปยังฝรั่งเศสแล้ว ๔ ฉบับ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๓, ๒๒๒๘, ๒๒๓๐ และ ๒๒๔๒ แต่ไม่หลงเหลือต้นฉบับมาจนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาโดยสังเขป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ และกล่าวถึงสัมพันภาพอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่การทำสัญญาทางการค้าใน ค.ศ. ๑๘๕๗ รวมทั้งทรงชื่นชมกงสุลฝรั่งเศสในกรุงเทพฯซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

ผู้สร้าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากประวัติการเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นแด่พระเจ้านโปเลียนที่ ๓ อย่างเป็นทางการที่พระราชวัง Fontainebleau เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) โดยมีพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) เป็นราชทูต

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก:
๑) ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, "พระราชสาส์นสุพรรณบัฏพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังพระ เจ้านโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส," รวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับครบรอบหนึ่งทศวรรษ ฉบับที่ ๑๒ (ก.พ. ๒๕๓๓).
๒) คู่มือนิทรรศการความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส ๓๐๐ ปี สมเด็จพระนารายณ์ และ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๙).
๓) เพ็ญศรี ดุ๊ก, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ตามเอกสารของกระทรวงต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๙).
๔) ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคอาณาจักรอยุธยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๖).

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : วารสารรวมบทความประวัติศาสตร์ ฉบับครบรอบหนึ่งทศวรรษ ฉบับที่ ๑๒ (ก.พ. ๒๕๓๓)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170