จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว

จารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2550 13:07:39 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย ได้มาจากวัดศรีสระเกศ

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมอีสาน

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๓ ด้าน มี ๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๓ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

ฐานพระพุทธรูป ปางสมาธิ

ขนาดวัตถุ

ฐานพระพุทธรูปส่วนที่มีจารึก กว้าง ๔๓.๔ ซม. สูง ๑๔๙ ซม. หนา ๐.๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สค. ๑”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๗) กำหนดเป็น “จารึกที่ฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย ได้มาจากวัดศรีสระเกศ”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ และ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดอ่างแก้ว เชิงสะพานท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยได้ไปสำรวจแต่ไม่พบจารึกหลักนี้)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๗) : ๗๑-๗๒.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๔๙-๒๕๒.
๓) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๕-๓๖๖.

ประวัติ

จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้วนี้ อักษรจารึกปรากฏอยู่ที่ฐานเขียงหกเหลี่ยม ซึ่งจารึกอักษรได้เพียง ๓ ด้าน เท่านั้น ลักษณะของพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ประทับนั่งสมาธิราบ ปางสมาธิ เหนือฐานปัทม์ และมีหลักฐานย่อๆ ว่า พระพุทธรูปองค์นี้ได้เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากร ใช้ชื่อเรื่องว่า คำอ่านจารึกบนฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ การนำจารึกมารวมพิมพ์ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย ใช้ชื่อว่า จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว

เนื้อหาโดยสังเขป

เจ้าหม่อมพิมพา ได้มีศรัทธาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๕๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๙ อันเป็นสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปกครองราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๐, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง และพิทูร มลิวัลย์, “คำอ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ อักษรไทยเหนือ ภาษาไทย ได้มาจากวัดศรีสระเกศ,” ศิลปากร ๑๗, ๕ (มกราคม ๒๕๑๗) : ๗๑-๗๒.
๒) ประสาร บุญประคอง และพิทูร มลิวัลย์, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๔๙-๒๕๒.
๓) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกฐานพระพุทธรูปวัดอ่างแก้ว,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๖๕-๓๖๖.
๔) ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๕๓ พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓), ๒๖๑-๒๘๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170