จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images

คำอ่าน-แปล

จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย)

จารึก

จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดศรีบุญเรือง (หนองคาย)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๕๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๖ ซม. สูง ๙๐ ซม. หนา ๑๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “นค. ๖”
๒) ในหนังสือ อักษรไทยน้อย และ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดศรีบุญเรือง”
๓) ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ กำหนดเป็น “จารึกวัดศรีบุญเรือง”

ปีที่พบจารึก

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

สถานที่พบ

วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พิมพ์เผยแพร่

๑) อักษรไทยน้อย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒), ๑๒๕-๑๒๘.
๒) จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๕๐-๓๕๒.
๓) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๐๐-๓๐๓.

ประวัติ

ศิลาจารึกวัดศรีบุญเรืองนี้ เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้พบที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขณะสำรวจเอกสารโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

เนื้อหาโดยสังเขป

พระวรวงศาธรรมิกราช ได้อุทิศข้าโอกาสแก่วัดศรีบุญเรือง และได้ทรงย้ำถึงเขตแดนไร่นาที่บุรพกษัตริย์แห่งล้านช้างได้อุทิศแก่วัดศรีบุญเรืองด้วย พร้อมทั้งสาปแช่งท้าวพระยาที่โลภะและมาลบล้างพระราชโองการนี้

ผู้สร้าง

พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๙๗๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๕๑ อันเป็นสมัยที่พระวรวงศาธรรมิกราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๑๔๑-๒๑๖๕)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดศรีบุญเรือง,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๐๐-๓๐๓.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “อักษรไทยน้อย : การศึกษาในด้านอักษรวิทยา,” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๒), ๑๒๕-๑๒๘.
๓) บุญนาค สะแกนอก, “จารึกวัดศรีบุญเรือง,” ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ : อักษรธรรมและอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๙), ๓๕๐-๓๕๒.
๔) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๑-๑๑๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-28, ไฟล์; Nk_0600_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170