จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด)

จารึก

จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านแร่ (วัดเหนือศรีสะอาด)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๐๓

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลาทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักครึ่ง

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๑๔๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “สน. ๘”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกวัดบ้านแร่”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดบ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

พิมพ์เผยแพร่

ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๓๑-๓๓๒.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้พบอยู่ที่บริเวณอุโบสถหลังเก่า ต่อมาได้ทำการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ จึงได้นำมาพิงไว้ที่ใต้ต้นมะม่วง ภายในบริเวณวัด

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกกล่าวถึงบรรดาท้าวพระยาในท้องถิ่น ได้ถวายที่ดินกับวัด

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุศักราช ๒๒ หมายถึง จ.ศ. ๑๐๒๒ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๒๐๓ อันเป็นสมัยที่พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ. ๒๑๘๑-๒๒๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกวัดบ้านแร่,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๓๑-๓๓๒.
๒) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๗-๑๒๖.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-14, ไฟล์; Sn_00100_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170