จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง

จารึก

จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

๓๘๔๐/๙๒ จารึกลานเงิน

อักษรที่มีในจารึก

ไทยน้อย

ศักราช

พุทธศักราช ๒๒๓๘

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๓ บรรทัด ด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) มี ๒ บรรทัด ด้านที่ ๒ (ด้านหลัง) มี ๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

เงิน

ลักษณะวัตถุ

แผ่นเงิน

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๑๙ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) ในหนังสือ จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม กำหนดเป็น “๓๘๔๐/๙๒ จารึกลานเงิน”
๒) ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว กำหนดเป็น “จารึกลานเงินพระราชสาส์นตราตั้ง”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๘-๒๕๒๒

สถานที่พบ

กรุหมายเลข ๔๔ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑-๒ (พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๑๙) : ๑๓๔-๑๔๕.
๒) จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระธาตุพนม, ๒๕๒๒), ๑๙๑-๑๙๒.
๓) ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๓๙.

ประวัติ

พระธาตุพนมล่มเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ (เวลา ๑๙.๓๘ น.) ในการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ ได้มีการขุดสำรวจตามหลักวิชาการโบราณคดี ได้พบจารึกฐานพระพุทธรูปประมาณ ๑,๐๑๕ องค์ และแผ่นจารึกอื่นๆ ๔๖ ชิ้น จารึกเหล่านี้บางส่วน นายวัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ ร่วมกับพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ่าน และอธิบายศัพท์ นำมาพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม (กรมศิลปากร, โรงพิมพ์พิฆเณศ ๒๕๒๒) และ “ข้อมูลใหม่ที่ได้จากจารึกในพระธาตุพนม” ใน วารสารศิลปากร ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๑๙

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกเป็นพระราชสาส์นพระราชอาชญาจากเจ้านครวรกษัตริย์ขัติยราชวงศา นามกรแด่แสนจันทรานิทธิสิทธิมงคลสุนทรอมร

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความในจารึกด้านที่ ๑ (ด้านหน้า) ระบุปีศักราช ๕๗ หมายถึง ปี จ.ศ. ๑๐๕๗ ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๓๘ อันเป็นปลายรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ. ๒๑๘๑-๒๒๓๘) ถึงต้นรัชสมัยที่เจ้านันทราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ (พ.ศ. ๒๒๓๘-๒๒๔๑)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม : ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๒), ๑๙๑-๑๙๒.
๒) ธวัช ปุณโณทก, “จารึกกรุพระธาตุพนม,” ใน ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว : ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน (กรุงเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๓๓๓-๓๔๐.
๓) วัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์, “ข้อมูลใหม่ที่ได้จากจารึกในพระธาตุพนม,” ศิลปากร ๒๐, ๑-๒ (พฤษภาคม-กรกฏาคม ๒๕๑๙) : ๑๓๔-๑๔๕.
๔) สิลา วีระวงส์, เรียบเรียง ; สมหมาย เปรมจิตต์, แปล, ประวัติศาสตร์ลาว, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๐), ๑๑๗-๑๒๖, ๑๓๕-๑๓๖.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170