จารึกวัดม่อนช้าง

จารึก

จารึกวัดม่อนช้าง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดม่อนช้าง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๓๙, พช. ๑๐๑, ๕๔๙, จารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๓๓๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๘ บรรทัด

วัตถุจารึก

ไม้สัก

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๑.๔ ซม. สูง ๑๓๓.๕ ซม. หนา ๐.๖ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๓๙”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กำหนดเป็น “ลพ./๓๙, พช. ๑๐๑, ๕๔๙”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๗) กำหนดเป็น “จารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน”
๔) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กำหนดเป็น “จารึกวัดม่อนช้าง”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดม่อนช้าง หรือ วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๗) : ๕๘-๖๕.
๒) วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๒), ๘๑.

ประวัติ

การอ่านจารึกนี้เป็นโครงการวิจัย ฝ่ายมนุษยวิทยา ศูนย์วิจัยลานนาไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๖ ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับการขอร้องจากพระครูพิศาลพุทธิธร เจ้าคณะอำเภอป่าซาง ให้ช่วยถ่ายทอดข้อความเพื่อศึกษา ตามจดหมายลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๖ ที่ได้นำมาลงพิมพ์ไว้ข้างต้น

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกแสดงเวลาบูรณะวิหารและพระพุทธรูป เวลาก่อสร้างอุโบสถ ชื่อผู้บูรณะวิหาร บูรณะพระพุทธรูป และก่อสร้างอุโบสถ พร้อมทั้งจำนวนสิ่งที่ใช้ในการบูรณะและการก่อสร้าง

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๑๑๕๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๓๗ และ ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๒๕ ระบุว่าการสร้างอุโบสถและงานฉลองเสร็จลงเมื่อวันเพ็ญ เดือนวิศาขา ตรงกับวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๓๓๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าบรมราชาธิบดี (กาวิละ) ครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๒๔-๒๓๕๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, “จารึกวัดม่อนช้าง,” ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๒๒), ๘๑.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “คำอ่านจารึกบนแผ่นไม้กระดาน วัดพระนอน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๓๓๙,” ศิลปากร ๑๘, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๑๗) : ๕๘-๖๕.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170