จารึกวัดบุนบาน

จารึก

จารึกวัดบุนบาน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบุนบาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ลพ./๒๐, พช. ๓๓, ๓๕๐, ศิลาจารึกวัดบุนบาน ลพ./๒๐, ศิลาจารึกวัดบุนบาน

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๔๗

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย สีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๗๗ ซม. สูง ๖๑ ซม. หนา ๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๒๐”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กำหนดเป็น “ลพ./๒๐, พช. ๓๓, ๓๕๐”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๒๑) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดบุนบาน ลพ./๒๐”
๔) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กำหนดเป็น “ศิลาจารึกวัดบุนบาน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดกู่เส้า ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๒๑) : ๕๑-๕๓.
๒) วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๕๕-๕๖.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ ได้มาจากวัดกู่เส้า ตำบลเมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่กองหอสมุดแห่งชาติเดินทางไปสำการสำรวจและอัดสำเนาจารึก เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงพระมหาเถรเจ้าจุ . . . (ความในจารึกขาดไป) อยู่วัดท่าแพ พร้อมด้วยมหาเถรผาสาท (มหาเถรปราสาท) และเจ้าพันนาหลัง ฯลฯ ไว้ข้าพระเพื่ออุปฐากพระเจ้าแห่งวัดบุนบาน

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๖๖ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๔๗ อันเป็นรัชสมัยของพระเมืองแก้วหรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, “จารึกวัดบุนบาน,” ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๕๕-๕๖.
๒) เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกวัดบุนบาน ลพ./๒๐,” ศิลปากร ๒๒, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๒๑) : ๕๑-๕๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๒๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170