จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า)

จารึก

จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก ลพ./๓๐ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๑๘ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๑๑ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๗ บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา ประเภทหินทราย สีเทา

ลักษณะวัตถุ

แผ่นยาว

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๒ ซม. สูง ๖๖ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลพ. ๓๐”
๒) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน กำหนดเป็น “ลพ./๓๐, พช. ๘, ๓๒๙”
๓) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก ลพ./๓๐ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
๔) ในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน กำหนดเป็น “จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า)”
๕) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า"

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ข้อมูลจากการสำรวจของคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), สำรวจเมื่อ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ (มกราคม ๒๕๑๘) : ๗๙-๘๑.
๒) วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๗๑.
๓) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๕๕-๕๖๐.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงการไว้ข้าให้อุปฐากพระพุทธรูปและชาวเจ้าสงฆ์ แล้วถวายบุญนั้นแก่พระเป็นเจ้าสองแม่ลูก (พระเมืองแก้ว กับ พระราชมารดา) ตลอดถึงเทพยดาทั้งหลาย ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้าพระไปทำการงานอย่างอื่น ถ้าผู้ใดบ่ฟังคำ ขอให้ผู้นั้นต้องทุกข์ ได้กล่าวถึงข้าพระวัดทงแลง และได้กล่าวถึงการเอาบุญในการสร้างวัดไปยังพระมหาเถรปราสาท และกล่าวถึงพระมหาเทวีเจ้ายินดีในบุญ ได้ไว้คน ๑๘ ครัว

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้จารึกหลักนี้เป็นจารึกอักษรฝักขาม อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑ และในหนังสือ วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย สันนิษฐานว่า จารึกหลักนี้คงจะสร้างในรัชสมัยพระเมืองแก้ว หรือในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) จำปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม และคงเดช ประพัฒน์ทอง, “จารึกวัดทงแลง (มหาเถรปราสาทเจ้า),” ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๗๑.
๒) เทิม มีเต็ม, “ลพ. ๓๐ จารึกมหาเถรปราสาทเจ้า,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๕๕๕-๕๖๐.
๓) เทิม มีเต็ม และประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก ลพ./๓๐ อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย ได้มาจาก อ. พะเยา จ. เชียงราย,” ศิลปากร ๑๘, ๕ (มกราคม ๒๕๑๘) : ๗๙-๘๑.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170