จารึกวัดบ้านแลง

จารึก

จารึกวัดบ้านแลง

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดบ้านแลง

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรไทย, ลป. ๑๕ จารึกวัดบ้านแลง (พ.ศ. ๒๐๑๑), ๑.๖.๑.๑ วัดบ้านแลง พ.ศ. ๒๐๑๒

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๙ บรรทัด

วัตถุจารึก

แผ่นหินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๖ ซม. สูง ๔๐ ซม. หนา ๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ลป. ๑๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๑๑๒) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรไทย”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ลป. ๑๕ จารึกวัดบ้านแลง (พ.ศ. ๒๐๑๑)”
๔) ในหนังสือ ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ กำหนดเป็น “๑.๖.๑.๑ วัดบ้านแลง พ.ศ. ๒๐๑๒”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดบ้านแลง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๒) : ๑๑๔-๑๑๖.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๔๔.
๓) ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๒๑๑-๒๑๘.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๑๑ พญาสุพรรณ สร้างวัดบ้านแลง อันเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน และถวายบ้านแลงแด่วัด ต่อจากนั้นเป็นรายชื่อพยานและผู้มาฝังหลักศิลาจารึกนี้

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ระบุ “ปีเปิกไจ้” (ปีชวด สัมฤทธิศก) คือ จ.ศ. ๘๓๐ โดยเทียบกับจารึกวิหารจันทรอาราม ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๑ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, (แก้ไข ๒๕๖๐) จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ลป. ๑๕ จารึกวัดบ้านแลง (พ.ศ. ๒๐๑๑),” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๒๔๔.
๓) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึกอักษรไทย ที่ใช้ในลานนา ภาษาไทย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง,” ศิลปากร ๑๓, ๓ (กันยายน ๒๕๑๒) : ๑๑๔-๑๑๖.
๔) ฮันส์ เพนธ์, “๑.๖.๑.๑ วัดบ้านแลง พ.ศ. ๒๐๑๒,” ใน ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๑ : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน (เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), ๒๑๑-๒๑๘.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-31, ไฟล์; LPg_1500_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170