จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี)

จารึก

จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 10:49:57 )

ชื่อจารึก

จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย, หลักที่ ๖๓ ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย, พย. ๕ จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) พ.ศ. ๑๙๙๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๙๙

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๑ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินสีเทา

ลักษณะวัตถุ

ใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๗ ซม. สูง ๕๖ ซม. หนา ๕ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. ๕”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๒) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ กำหนดเป็น “หลักที่ ๖๓ ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕ จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) พ.ศ. ๑๙๙๙”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ๑๕๒ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (สำรวจเมื่อวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๒) : ๕๕.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๔๕-๑๔๗.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๕๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ปี พ.ศ. ๑๙๙๙ ทอง, จ้าวหมื่น, หมู่หมอช่าง, ผ้าขาว และพ่อยูได้บริจาคเงิน ๒๕๐ บาท เพื่อสร้างวัดแห่งนี้ พรหมจินดาได้ปิดทองพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ทางซ้าย และท่านเจ้าสมุทรมงคลรูจีได้ปิดทองพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ทางขวา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๑๘ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๙๙๙ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕ จารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย (จารึกพรหมจินดาและเจ้าสมุทรมงคลรูจี) พ.ศ. ๑๙๙๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๕๑.
๒) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “คำอ่านศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย,” ศิลปากร ๓, ๑ (พฤษภาคม ๒๕๐๒) : ๕๕.
๓) ฉ่ำ ทองคำวรรณ, “หลักที่ ๖๓ ศิลาจารึกที่โรงเรียนแพร่พิริยาลัย จังหวัดแพร่,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), ๑๔๕-๑๔๗.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; พร.5 รวม.สำเนา1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170