จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป

จารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 12:24:50 )

ชื่อจารึก

จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พย. ๕๒ จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป พ.ศ. ๒๐๑๔, พย. ๕๒ จารึกวัดห้วยนาค

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๑๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๖ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๖ ซม. สูง ๙๖ ซม. หนา ๘-๑๒ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๕๒”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๕๒ จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป พ.ศ. ๒๐๑๔”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๕๒ จารึกวัดห้วยนาค”

ปีที่พบจารึก

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙

สถานที่พบ

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดลี

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดลี ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๙๗.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๖๘-๗๑.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

ครั้นเมื่อเจ้าหมื่นเลี้ยงได้เป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยา พระองค์โปรดให้สร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ และตกทอดแก่ลูกหลานผู้ที่จะมาปกครองบ้านเมืองต่อๆ ไป

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๓ ระบุ “ในปีรวงเหม้า” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๑๔ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) (ฮันส์ เพนธ์ มีความเห็นว่า “ปีรวงเหม้า” ตรงกับปี พ.ศ. ๑๙๕๔ อันเป็นรัชสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกน (พ.ศ. ๑๙๔๔-๑๙๘๔) เมื่อเทียบกับความในศิลาจารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย (ลพ. ๙))

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๕๒ จารึกเจ้าสี่หมื่นสร้างพระพุทธรูป พ.ศ. ๒๐๑๔,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๙๗.
๒) ฮันส์ เพนธ์, “พย. ๕๒ จารึกวัดห้วยนาค,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๖๘-๗๑.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-24, ไฟล์; PY 54.copy 1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170