จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2

จารึก

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 15:31:04 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 16:24:21 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. 58, จารึก ชม. 58

อักษรที่มีในจารึก

มอญโบราณ

ศักราช

พุทธศตวรรษ 17

ภาษา

มอญ

ด้าน/บรรทัด

จำนวน 1 ด้าน มี 2 บรรทัด

วัตถุจารึก

ศิลา

ลักษณะวัตถุ

ชิ้นส่วนจารึก

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

1) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. 58”
2) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 กำหนดเป็น “จารึกวัดกานโถมเวียงกุมกาม 2”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ปัจจุบันอยู่ที่

ไม่ปรากฏหลักฐาน

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 :จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 160-187.

ประวัติ

จารึกเวียงกุมกาม เป็นกลุ่มชิ้นส่วนของศิลาจารึกซึ่งแตกออกจากแผ่นใหญ่ พบในบริเวณกลุ่มโบราณสถานเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปีพุทธศักราช 2527 ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานเวียงกุมกามอยู่นั้น ได้พบจารึกมีสภาพชำรุดมากแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนาดต่างๆ กัน โดยเฉลี่ยมีขนาดอยู่ในระหว่างกว้างยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ชิ้นส่วนศิลาจารึกกลุ่มแรกพบในปีพุทธศักราช 2527 มีจำนวน 5 ชิ้น พบในบริเวณโบราณสถานวัดกานโถม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ขณะบูรณะโบราณสถานวัดหัวหนองพบชิ้นส่วนศิลาจารึก 15 ชิ้น จารึกแผ่นอิฐ 1 ชิ้น และบริเวณโบราณกู่ไม้ซึ่งพบจารึกแผ่นอิฐ 2 ชิ้น ในปลายปีพุทธศักราช 2539 พบศิลาจารึกบริเวณเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) 1 ชิ้น
จารึกกานโถมเวียงกุมกาม พบพร้อมกัน 5 ชิ้น ในบริเวณวิหารวัดกานโถม เมื่อปีพุทธศักราช 2527

เนื้อหาโดยสังเขป

จารึกชำรุด พบเพียงอักษร ‘ย’, ‘ล’ และ ‘ร’

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กำหนดอายุจากรูปแบบอักษรน่าจะเป็นจารึกที่สร้างในสมัยอาณาจักรหริภุญชัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 17

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส.,2560, จาก :
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ศิลาจารึกพบใหม่ที่เจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) และการศึกษาวิเคราะห์จารึกเวียงกุมกาม,”ใน จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551), 160-187.

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170