จารึกพุทธรักษา

จารึก

จารึกพุทธรักษา

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกพุทธรักษา

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

จารึกพระรัตนตรัย

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน มี ๙ บรรทัด ด้านที่ ๑ มี ๔ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๕ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา หักชำรุด

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๓๙ ซม. สูง ๒๑ ซม. หนา ๔ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๒๐”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “จารึกพุทธรักษา”
๓) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “จารึกพระรัตนตรัย”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๔๖.
๒) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๙๐-๓๙๓.

ประวัติ

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ รองเจ้าคณะภาค ๖ นำมาจากที่อื่นแล้วเก็บรักษาไว้ที่วัดศรีโคมคำ เจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ เดินทางขึ้นไปทำการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกชำรุด จารึกด้านที่ ๒ ระบุรายชื่อข้าพระ

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดให้จารึกหลักนี้ เป็นจารึกอักษรฝักขามและธรรมล้านนา อายุพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๙, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๒๐ จารึกพุทธรักษา พุทธศตวรรษที่ ๒๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๔๖.
๒) เทิม มีเต็ม, “พย. ๒๐ จารึกพระรัตนตรัย,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๓๙๐-๓๙๓.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-27, ไฟล์; PY_2001_c และ PY_2002_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170