จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images
  • images
  • images

ชุดคำค้น 23 คำ

อายุ-จารึก พ.ศ. 2031, อายุ-จารึกพุทธศตวรรษที่ 21, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา, ยุคสมัย-จารึกสมัยล้านนา-พญายอดเชียงราย, วัตถุ-จารึกบนหิน, วัตถุ-จารึกบนหินทราย, วัตถุ-จารึกบนหินทรายสีแดง, ลักษณะ-จารึกบนหลักสี่เหลี่ยม, ที่อยู่ปัจจุบัน-จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม เชียงใหม่, ศาสนา-จารึกในพระพุทธศาสนา, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างพระวิหาร, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-สร้างเจดีย์, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายข้าพระ, เรื่อง-การบริจาคและการทำบุญ-ถวายที่ดิน, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา, เรื่อง-พิธีกรรมทางศาสนา-ปลูกพระศรีมหาโพธิ, เรื่อง-ประวัติและตำนาน-วัดสาลกัลญาณมหันตาราม, บุคคล-ศรีสัทธรรมกุรมหาบรมจักรวัตติราชาธิราช, บุคคล-อติชวญาณบวรสิทธิ, บุคคล-มหาญาณสุนทร, บุคคล-มหาเถรวชิรโพธิเจ้า, บุคคล-มหาเถรจันทปัญโญเจ้า,

จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม

จารึก

จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 15:31:14 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๒๑ จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม พ.ศ. ๒๐๓๑

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ มี ๑๓ บรรทัด ด้านที่ ๒ มี ๑๗ บรรทัด ด้านที่ ๓ มี ๑๔ บรรทัด ด้านที่ ๔ มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทรายสีแดง

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๒ ซม. สูง ๙๐ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๒๑ จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๒๑ จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม พ.ศ. ๒๐๓๑”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสาลกัลญาณมหันตาราม ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๘๒-๘๘.

ประวัติ

ข้อมูลของจารึกหลักนี้ปรากฏและพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๑ ศรีสัทธรรมกุรมหาบรมจักรวัตติราชาธิราชได้เป็นเจ้าเมืองพิงค์ เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อติชวญาณบวรสิทธิ เป็นหมื่นดาบเรือน อติชวญาณบวรสิทธิมีศรัทธาจึงได้ชักชวนผู้คนมาร่วมสร้างวิหารและมหาเจดีย์ พร้อมปลูกพระศรีมหาโพธิไว้ ณ ที่นี้ ตั้งชื่อว่า สาลกัลญาณมหันตาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๖-๗ ระบุ จ.ศ. ๘๕๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๑ อันเป็นสมัยที่พญายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๑๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๘, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๒๑ จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม พ.ศ. ๒๐๓๑,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๘๒-๘๘.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170