จารึกวัดดอนคราม

จารึก

จารึกวัดดอนคราม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดดอนคราม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย, หลักที่ ๑๐๐ ศิลาจารึกวัดดอนคราม, พย. ๒ จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. ๒๐๓๙

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๐๓๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๑๔ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย

ลักษณะวัตถุ

รูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๔๙ ซม. สูง ๘๐ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พย. ๒”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๐๘) กำหนดเป็น “ศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ กำหนดเป็น “หลักที่ ๑๐๐ ศิลาจารึกวัดดอนคราม”
๔) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พย. ๒ จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. ๒๐๓๙”
๕) ในหนังสือ ประชุมจารึกเมืองพะเยา กำหนดเป็น “พย. ๒ จารึกวัดดอนคราม”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

วัดสันพระเจ้าดำ (วัดร้าง) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๐๘) : ๖๘-๗๑.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ (พระนคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๘๖-๘๙.
๓) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๑๐๒-๑๐๓.
๔) ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๐๕-๑๐๙.

ประวัติ

-

เนื้อหาโดยสังเขป

พ.ศ. ๒๐๓๑ พระมหาราชเทวีเจ้าให้คนนำตราสารทองคำมามอบแก่นางเมืองพะเยา นางเมืองพะเยาให้คนนำตราสารทองคำนั้นมาไว้ที่วัดดอนคราม พร้อมทั้งถวายข้าพระให้อยู่ดูแลพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑ ระบุ จ.ศ. ๘๕๐ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๐๓๑ อันเป็นต้นรัชสมัยที่พระเจ้ายอดเชียงรายปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๐-๒๐๓๘)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๘, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พย. ๒ จารึกวัดดอนคราม พ.ศ. ๒๐๓๙,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๐๓๑), ๑๐๒-๑๐๓.
๒) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรและภาษาไทย วัดศรีโคมคำ อ. พะเยา จ. เชียงราย,” ศิลปากร ๙, ๒ (กรกฎาคม ๒๕๐๘) : ๖๘-๗๑.
๓) ประสาร บุญประคอง, “พย. ๒ จารึกวัดดอนคราม,” ใน ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘), ๑๐๕-๑๐๙.
๔) ประสาร บุญประคอง, “หลักที่ ๑๐๐ ศิลาจารึกวัดดอนคราม,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔ : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษร และ ภาษาไทย, ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓), ๘๖-๘๙.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-26, ไฟล์; PY_0200_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170