จารึกประตูสวนดอก ๓

จารึก

จารึกประตูสวนดอก ๓

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2557 14:04:02 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกประตูสวนดอก ๓

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ชม. ๓๗ จารึกดวงเลข ประตูสวนดอก, ชม. ๓๗/๓ จารึกประตูสวนดอก ๓

อักษรที่มีในจารึก

ธรรมล้านนา

ศักราช

ไม่ปรากฏศักราช

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๒ ด้าน

วัตถุจารึก

หินทรายสีเทา

ลักษณะวัตถุ

หลักสี่เหลี่ยม

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๓๗ จารึกดวงเลข ประตูสวนดอก”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๓๗/๓ จารึกประตูสวนดอก ๓”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ประตูสวนดอก ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ประตูสวนดอก ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) ล้านนาไทย (เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, ๒๕๒๖-๒๕๒๗), ๑๑๑-๑๒๑.
๒) Third ASEAN Awards Ceremony For Culture, Communication and Literary Works (Bangkok : Amarin Printing and Pub., 1993), 59-70.
๓) Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895, Études diverses II, Recherches sur l'Historie du Cambodge, du Laos et du Siam (Paris : Ernest Leroux, 1898), 431-432 pl. 58-59.
๔) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๓๐-๑๓๒.

เนื้อหาโดยสังเขป

ข้อความจารึกประกอบด้วยตัวเลข ยันต์ และวงดวงชะตา

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๓๗/๓ จารึกประตูสวนดอก ๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๑๓๐-๑๓๒.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๒ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170