จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
  • images
  • images

จารึกวัดเกตการาม

จารึก

จารึกวัดเกตการาม

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกวัดเกตการาม

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย, ชม. ๑๕ จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. ๒๑๒๔

อักษรที่มีในจารึก

ฝักขาม

ศักราช

พุทธศักราช ๒๑๒๔

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวน ๒ ด้าน ด้านที่ ๑ อักษรถูกลบหมดเหลือแต่วงดวงชะตา ด้านที่ ๒ มี ๕๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินทราย สีแดง

ลักษณะวัตถุ

-

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๕๘ ซม. สูง ๑๗๖ ซม. หนา ๒๑ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “ชม. ๑๕ จารึกวัดเกตการาม”
๒) ในวารสาร ศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๕) กำหนดเป็น “ศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย”
๓) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “ชม. ๑๕ จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. ๒๑๒๔”

ปีที่พบจารึก

พุทธศักราช ๒๕๑๓

สถานที่พบ

วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หน้ามุขข้างวิหาร วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์เผยแพร่

๑) วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๕) : ๙๒-๑๐๒.
๒) จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๕๐-๕๖.

ประวัติ

ศิลาจารึกหลักนี้ ดูลักษณะของการจารึกทั้งสองด้านแล้ว คงมีจารึกทั้งด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ แต่น่าเสียดายด้านที่ ๑ ถูกลบเสียหมด เหลือแต่ดวงโหรที่จารึกไว้เท่านั้น ส่วนด้านที่ ๒ ลบเลือนไปเสียหลายบรรทัด บรรทัดหนึ่งๆ ก็มีอักษรพออ่านได้น้อยบ้างมากบ้าง ที่อ่านได้มากนั้นเป็นเลขวัดเสียเป็นส่วนมาก คณะสำรวจกองหอสมุดแห่งชาติได้เดินทางขึ้นไปสำรวจ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ ปัจจุบันศิลาจารึกหลักนี้ ตั้งอยู่หน้ามุขข้างวิหาร วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงพิธีฉลองพระเกสธาตุเจดีย์ (หรือ พระเกศธาตุเจดีย์) ตามด้วยรายนามข้าพระและครอบครัว ที่ถวายแก่อาราม

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

ข้อความจารึกบรรทัดที่ ๑๗ ระบุ จ.ศ. ๙๔๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๑๒๔ อันเป็นสมัยที่สาวถีนรตรามังซอศรีมังนรธาช่อปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๕๐)

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : นวพรรณ ภัทรมูล, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก :
๑) ประสาร บุญประคอง, “คำอ่านศิลาจารึก อักษรไทยฝักขาม ภาษาไทย,” ศิลปากร ๑๖, ๕ (กันยายน ๒๕๑๕) : ๙๒-๑๐๒.
๒) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “ชม. ๑๕ จารึกวัดเกตการาม พ.ศ. ๒๑๒๔,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), ๕๐-๕๖.
๓) โครงการวิจัย : การปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “บัญชีจารึก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๒ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑), (๒๙)-(๕๙).
๔) สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), ๒๕๔.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : วารสารศิลปากร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน ๒๕๑๕) และจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-33, ไฟล์; ChM_1500_c)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170