จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด)

จารึก

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด)

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด)

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

หลักที่ ๒๙๙ จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด)

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศตวรรษ ๒๐-๒๑

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒ บรรทัด

วัตถุจารึก

สัมฤทธิ์

ลักษณะวัตถุ

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ปิดทองทึบทั้งองค์ ประทับนั่งสมาธิราบปางมารวิชัย

ขนาดวัตถุ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๙๙ จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด)”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

พิมพ์เผยแพร่

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๘๕-๘๖.

ประวัติ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

เนื้อหาโดยสังเขป

กล่าวถึงนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างพระพุทธรูป โดยอธิษฐานขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาในอนาคตกาลสมปรารถนา

ผู้สร้าง

เจ้าสอรัด และครอบครัว

การกำหนดอายุ

กองหอสมุดแห่งชาติกำหนดให้เป็น จารึกอักษรไทยสุโขทัย อายุปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐-ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๔๖, จาก:
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และเทิม มีเต็ม, “หลักที่ ๒๙๙ จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสุโขทัย (เจ้าสอรัด),” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๘๕-๘๖.

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายจารึกจาก : ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170