จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน

จารึก

จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน

QR-code edit Share on Facebook print

เวลาที่โพส โพสต์เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 13:59:58 ( อัพเดทเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 20:44:00 )

ชื่อจารึก

จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน

ชื่อจารึกแบบอื่นๆ

พร. ๒ จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓, หลักที่ ๒๙๗ จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน

อักษรที่มีในจารึก

ไทยสุโขทัย

ศักราช

พุทธศักราช ๑๙๑๔-๑๙๔๐

ภาษา

ไทย

ด้าน/บรรทัด

จำนวนด้าน ๑ ด้าน มี ๒๐ บรรทัด

วัตถุจารึก

หินชนวน สีเขียว

ลักษณะวัตถุ

แผ่นรูปใบเสมา

ขนาดวัตถุ

กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๔๑ ซม. หนา ๗ ซม.

บัญชี/ทะเบียนวัตถุ

๑) กองหอสมุดแห่งชาติ กำหนดเป็น “พร. ๒”
๒) ในหนังสือ จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ กำหนดเป็น “พร. ๒ จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓”
๓) ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ กำหนดเป็น “หลักที่ ๒๙๗ จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน”

ปีที่พบจารึก

ไม่ปรากฏหลักฐาน

สถานที่พบ

จังหวัดแพร่

ผู้พบ

ไม่ปรากฏหลักฐาน

ปัจจุบันอยู่ที่

หอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เผยแพร่

๑) จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๔๘.
๒) ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ (กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๘๐-๘๒.

ประวัติ

ศิลาจารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน พบที่จังหวัดแพร่ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสถานที่ วันเดือนปีที่พบ ไม่ปรากฏ

เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องที่จารึก เนื่องจากกลางส่วนของศิลาจารึกชำรุดหักหายไป ข้อความไม่ต่อเนื่องกันเท่าที่เหลือพอสรุปได้ คือ การบำเพ็ญธรรมเพื่อทำใจให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบที่ดี จนได้เห็นกระแสแห่งธรรม คือ “นิพพาน”

ผู้สร้าง

ไม่ปรากฏหลักฐาน

การกำหนดอายุ

รูปอักษรที่ใช้เหมือนกับรูปอักษรในจารึกสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๑๙๔๐ ดังปรากฏว่า ตัว ก มีรูปอย่างที่ใช้ใน พ.ศ. ๑๙๑๔ และมีตัว ฃ กับ ร ซึ่งมีรูปที่ใช้กันมาจนถึง พ.ศ. ๑๙๑๔

ข้อมูลอ้างอิง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : วชรพร อังกูรชัชชัย และดอกรัก พยัคศรี, โครงการฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศมส., ๒๕๔๖, จาก :
๑) โครงการวิจัยการปริวรรตและชำระจารึกล้านนา, “พร. ๒ จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน พุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓,” ใน จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๒๔๘.
๒) เทิม มีเต็ม, “หลักที่ ๒๙๗ จารึกแสดงผลกรรมนำสู่นิพพาน,” ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๗ : ประมวลจารึกที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔), ๘๐-๘๒.

ภาพประกอบ

ภาพสำเนาจารึกจาก : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕ (เลขทะเบียน CD; INS-TH-30, ไฟล์; พร.2.รูป1)

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170